منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 535 | کل بازدید : 674594 
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
معرفی روش درمان دستی ...
 

عنوان پايان نامه

نگارش

استاد راهنما

سال

استاد

مشاور

معرفي روش درمان دستي صدا- معيار و بررسي تاثير آن بر اختلالات پركاري صوتي بزرگسالان

ابوالفضل صالحي

دكترفرزاد ايزدي و دكتر لعيا غلامي تهراني

1391

دكتر مهدي رهگذر

 


زم‍ی‍ن‍ه‌ و ه‍دف‌ ن‍ب‍ود ت‍وازن‌ ب‍ی‍ن‌ زی‍رس‍اخ‍ت‌ه‍ای‌ دخ‍ی‍ل‌ در آواس‍ازی‌ م‍ی‌ت‍وان‍د ب‍ه‌ ب‍ره‍م‌خ‍وردن‌ ت‍وازن‌ و اف‍زای‍ش‌ ت‍ن‍ش‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ م‍ک‍ان‍ی‍زم‌ آواس‍ازی‌ و درن‍ه‍ای‍ت‌ اخ‍ت‍لال‌ ص‍وت‍ی‌ م‍ن‍ج‍ر ش‍ود. ب‍ات‍وج‍ه‌ب‍ه‌ ن‍اک‍ارآم‍دی‌ ب‍رخ‍ی‌ روش‌ه‍ای‌ ص‍دادرم‍ان‍ی‌ س‍ن‍ت‍ی‌ و رای‍ج‌ در س‍طح‌ ک‍ش‍ور، روش‌ درم‍ان‌ دس‍ت‍ی‌ ص‍دام‍ع‍ی‍ار ب‍ه‌ل‍ح‍اظ ن‍ظری‌ ی‍ک‍ی‌ از ک‍وت‍اه‌ت‍ری‍ن‌ روش‌ه‍ا در ک‍اه‍ش‌ ی‍ا ازب‍ی‍ن‌ب‍ردن‌ اخ‍ت‍لالات‌ پ‍رک‍اری‌ ص‍وت‍ی‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ روش‌ ب‍ا ال‍گ‍وگ‍رف‍ت‍ن‌ از درم‍ان‌ه‍ای‌ دس‍ت‍ی‌ م‍ت‍ع‍ارف‌ و اس‍ت‍ف‍اده‌ از ص‍داس‍ازی‌ در راه‍ب‍ری‌ ف‍رای‍ن‍د درم‍ان‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ض‍م‍ن‌ م‍ع‍رف‍ی‌ روش‌، ت‍أث‍ی‍ر آن‌ را ب‍ر اخ‍ت‍لالات‌ پ‍رک‍اری‌ ص‍وت‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍رده‌ اس‍ت‌. روش‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍س‍ت‌ ن‍ف‍ر ب‍زرگ‌س‍ال‌ دچ‍ار پ‍رک‍اری‌ ص‍وت‍ی‌ ب‍ا س‍اب‍ق‍ه‌ ح‍داق‍ل‌ س‍ه‌ م‍اه‌ اخ‍ت‍لال‌ ص‍وت‍ی‌، ب‍ه‌ش‍ی‍وه‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ای‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د، ت‍ح‍ت‌ پ‍ان‍زده‌ ج‍ل‍س‍ه‌ درم‍ان‌ دس‍ت‍ی‌ ص‍دام‍ع‍ی‍ار ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د. ص‍دای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ از ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ آک‍وس‍ت‍ی‍ک‌، ادراک‌ ش‍ن‍ی‍داری‌، اس‍ت‍روب‍وس‍ک‍وپ‍ی‌، اح‍س‍اس‌ ن‍اراح‍ت‍ی‌ در م‍ج‍رای‌ ص‍وت‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ت‍أث‍ر از اخ‍ت‍لال‌ ص‍وت‍ی‌، ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از م‍داخ‍ل‍ه‌ ارزی‍اب‍ی‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا ن‍ت‍ای‍ج‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ را در ب‍ه‍ب‍ود پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ آک‍وس‍ت‍ی‍ک‌ پ‍س‌ از درم‍ان‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د. ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ واک‍ه‌ a// ش‍ام‍ل‌ ک‍اه‍ش‌ ج‍ی‍ت‍ر 0.003) = (p و ش‍ی‍م‍ر 0.000) = (p و اف‍زای‍ش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ه‍ارم‍ون‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍وی‍ز 0.000) = (p و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ واک‍ه‌ i// ش‍ام‍ل‌ اف‍زای‍ش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ه‍ارم‍ون‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍وی‍ز0.009) = (pو ک‍اه‍ش‌ ج‍ی‍ت‍ر0.020) = (pاس‍ت‌. ک‍اه‍ش‌ ش‍ی‍م‍ر واک‍ه‌ i// م‍ع‍ن‍ادار ن‍ی‍س‍ت‌ 0.170).) =p ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ در پ‍ارام‍ت‍ره‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ه‍ای‌ ادراک‍ی‌، اس‍ت‍روب‍وس‍ک‍وپ‍ی‌، اح‍س‍اس‌ ن‍اراح‍ت‍ی‌ در م‍ج‍رای‌ ص‍وت‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ق‍درت‍م‍ن‍دی‌0.000) = (pرا درج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود آن‌ه‍ا ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ درم‍ان‌ دس‍ت‍ی‌ ص‍دام‍ع‍ی‍ار ب‍ه‌ع‍ن‍وان‌ روش‍ی‌ ج‍دی‍د و ت‍أث‍ی‍رگ‍ذار در درم‍ان‌ اخ‍ت‍لالات‌ پ‍رک‍اری‌ ص‍وت‍ی‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ی‌ش‍ود.

ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا آک‍وس‍ت‍ی‍ک‌، اخ‍ت‍لالات‌ پ‍رک‍اری‌ ص‍وت‍ی‌، ارزی‍اب‍ی‌ ادراک‍ی‌ ش‍ن‍ی‍داری‌، اس‍ت‍روب‍وس‍ک‍وپ‍ی‌، درم‍ان‌ دس‍ت‍ی‌ ص‍دام‍ع‍ی‍ار

 

اخبار
اطلاعیه کمیته بالینی
برنامه زمان بندی امور بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
با استمداد از خداوند منان، شرح برنامه زمان بندی امور بالینی که در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 اجرا خواهد شد
 ٠٨:٤٦ - 1398/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
دیماه برگزار می شوددیماه برگزار می شود
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، به منظور تکریم از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و معرفی فعالیت های محققان برتر علوم پزشکی در دیماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. به گزارش دبیرخانه این جشنواره، این رویداد در دو قسمت: افراد حقیقی (پژوهشگران حوزه سلامت) و نهادهای حقوقی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. به همین جهت از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای وابسته، جهت ثبت نام و مشارکت دعوت بعمل می آورد. فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از ۹۸/۴/۱۵ لغایت ۹۸/۷/۳۰ به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های "razi.hbi.ir" و "razi.research.ac.ir" بر طبق فراخوان و دستورالعمل پیوست قابل دسترسی است.
 ١١:٣٥ - 1398/05/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی رشد زبان در کودکان دیرگفتار
مداخله در اختلالات طیف اتیسم

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences