منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 872 | کل بازدید : 666006 
يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨
بررسی وضعیت پردازش واجی ...
 

عنوان پايان نامه

نگارش

استاد راهنما

سال

استاد

مشاور

بررسي وضعيت پردازش واجي̨ پردازش شنيداري مركزي و حافظه فعال و سهم آن ها در مشكلات خواندن دانش آموزان نارساخوان فارسي زبان

طاهره سيما شيرازي

دكتر لعيا غلامي تهراني و دكتر عبدالله موسوي

1391

دكتر نيكتا حاتمي زاده و دكتر مهدي رهگذر

 

ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌، پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ و ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ ب‍ود. روش‌ ب‍ررس‍ی‌: در ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍طع‍ی‌، ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌-ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌، اب‍ت‍دا دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ دوم‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍م‍رات‌ درس‍ت‍ی‌ خ‍وان‍دن‌ )ک‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ خ‍وان‍دن‌ و آزم‍ون‌ خ‍وان‍دن‌ و ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍د(، ب‍ه‌ دو گ‍روه‌ رس‍اخ‍وان‌ و ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ش‍دن‍د و س‍پ‍س‌ از ب‍ی‍ن‌ آن‌ ه‍ا، 21 دان‍ش‌ آم‍وز ن‍ارس‍اخ‍وان‌ و 32 دان‍ش‌ آم‍وز رس‍اخ‍وان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د و خ‍رده‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌ )آگ‍اه‍ی‌ واج‍ی‌ و س‍رع‍ت‌ ن‍ام‍ی‍دن‌(، پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ )ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ زم‍ان‍ی‌ و پ‍ردازش‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ دوگ‍وش‍ی‌( و ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ )م‍دار واج‍ی‌، اج‍را ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍رک‍زی‌ و ص‍ف‍ح‍ه‌ دی‍داری‌- ف‍ض‍ای‍ی‌( ب‍رای‌ ای‍ش‍ان‌ اج‍را ش‍د. ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا از آزم‍ون‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌ ت‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌، م‍ن‌ وی‍ت‍ن‍ی‌، ت‍ی‌ زوج‍ی‌، وی‍ل‍ک‍اک‍س‍ون‌، ض‍ری‍ب‌ ه‍ای‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌ و اس‍پ‍ی‍رم‍ن‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌، ک‍ای‌ اس‍ک‍وئ‍ر و ف‍ی‍ش‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ن‍ارس‍اخ‍وان‍ه‍ا در ت‍م‍ام‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا ب‍ه‌ ج‍ز پ‍ردازش‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ دوگ‍وش‍ی‌ ب‍ه‌ طور م‍ع‍ن‍اداری‌ ام‍ت‍ی‍ازات‌ ک‍م‍ت‍ری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا ک‍س‍ب‌ ک‍ردن‍د 05/0 p>).) پ‍ردازش‌ واج‍ی‌ در ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ه‍ا ب‍ا درس‍ت‍ی‌ و س‍رع‍ت‌ خ‍وان‍دن‌ و در رس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا ب‍ا س‍رع‍ت‌ خ‍وان‍دن‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ع‍ن‍ادار داش‍ت‌ 05/0 p>).) ام‍ا در ه‍ی‍چ‍ی‍ک‌ از دو گ‍روه‌، ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ خ‍طی‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍ی‍ن‌ پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ ی‍ا ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ ب‍ا خ‍وان‍دن‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍د 6 . از رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا و 90 از ن‍ارس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌، 20 از رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا و 80 از ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ه‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ و 38 از رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا و 62 از ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ه‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ داش‍ت‍ن‍د85 . ن‍ارس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ از دو ی‍ا س‍ه‌ م‍ش‍ک‍ل‌ را ن‍ش‍ان‌ دادن‍د در ح‍ال‍ی‍ک‍ه‌ ه‍ی‍چ‍ی‍ک‌ از رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ از م‍ش‍ک‍لات‌ را ن‍ش‍ان‌ ن‍دادن‍د. ک‍م‍ت‍ر از 6 از رس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا و ب‍ی‍ش‍ت‍ر از 56 از ن‍ارس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا در دو ی‍ا ب‍ی‍ش‌ از دو خ‍رده‌ آزم‍ون‌ از آزم‍ون‌ ه‍ای‌ آگ‍اه‍ی‌ واج‍ی‌، س‍رع‍ت‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ و م‍دار واج‍ی‌ م‍ش‍ک‍ل‌ داش‍ت‍ن‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: اغ‍ل‍ب‌ ن‍ارس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‍ی‌ از م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌، پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ و ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ را ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ دادن‍د ک‍ه‌ م‍ی‌ ت‍وان‍د ح‍اک‍ی‌ از ه‍م‍گ‍ن‌ ن‍ب‍ودن‌ ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌ ب‍اش‍د، ام‍ا در ت‍م‍ام‍ی‌ ای‍ن‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ م‍ش‍ک‍ل‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌ وج‍ود داش‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ؤی‍د ن‍ق‍ص‌ واج‍ی‌ م‍رک‍زی‌ در ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌ اس‍ت‌.

ک‍ل‍ی‍د واژه‌ ه‍ا: ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌، خ‍وان‍دن‌، پ‍ردازش‌ واج‍ی‌، پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌، ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌

 

اخبار
اطلاعیه شماره 2کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
قابل توجه دانشجویان دوره 25
جلسۀ توجیهی کارآموزی بالینی دانشجویان دورۀ 25 کارشناسی روز چهارشنبه از ساعت 13 الی 15 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٦ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره 1 کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
آزمون پست کلینیک و تاریخ شروع کلینیک
1- بدین وسیله به اطلاع میرساند شروع کلینیک های گفتاردرمانی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از یکشنبه اول مهرماه خواهد بود. 2- امتحان پست کلینیک دانشجویان دوره 23 کارشناسی روز دوشنبه 2 مهرماه از سال 12:30 الی 16:30 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٢ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
با سلام و عرض خیر مقدم حضور دانشجویان عزیز جدیدالورود
اعلام برنامه هفتگی گروه آموزشی گفتار درمانی
آدرس جدید مراکز

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences