منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 875 | کل بازدید : 674652 
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
بررسی وضعیت پردازش واجی ...
 

عنوان پايان نامه

نگارش

استاد راهنما

سال

استاد

مشاور

بررسي وضعيت پردازش واجي̨ پردازش شنيداري مركزي و حافظه فعال و سهم آن ها در مشكلات خواندن دانش آموزان نارساخوان فارسي زبان

طاهره سيما شيرازي

دكتر لعيا غلامي تهراني و دكتر عبدالله موسوي

1391

دكتر نيكتا حاتمي زاده و دكتر مهدي رهگذر

 

ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌، پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ و ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ ب‍ود. روش‌ ب‍ررس‍ی‌: در ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍طع‍ی‌، ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌-ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌، اب‍ت‍دا دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ دوم‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍م‍رات‌ درس‍ت‍ی‌ خ‍وان‍دن‌ )ک‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ خ‍وان‍دن‌ و آزم‍ون‌ خ‍وان‍دن‌ و ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍د(، ب‍ه‌ دو گ‍روه‌ رس‍اخ‍وان‌ و ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ش‍دن‍د و س‍پ‍س‌ از ب‍ی‍ن‌ آن‌ ه‍ا، 21 دان‍ش‌ آم‍وز ن‍ارس‍اخ‍وان‌ و 32 دان‍ش‌ آم‍وز رس‍اخ‍وان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د و خ‍رده‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌ )آگ‍اه‍ی‌ واج‍ی‌ و س‍رع‍ت‌ ن‍ام‍ی‍دن‌(، پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ )ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ زم‍ان‍ی‌ و پ‍ردازش‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ دوگ‍وش‍ی‌( و ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ )م‍دار واج‍ی‌، اج‍را ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍رک‍زی‌ و ص‍ف‍ح‍ه‌ دی‍داری‌- ف‍ض‍ای‍ی‌( ب‍رای‌ ای‍ش‍ان‌ اج‍را ش‍د. ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا از آزم‍ون‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌ ت‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌، م‍ن‌ وی‍ت‍ن‍ی‌، ت‍ی‌ زوج‍ی‌، وی‍ل‍ک‍اک‍س‍ون‌، ض‍ری‍ب‌ ه‍ای‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌ و اس‍پ‍ی‍رم‍ن‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌، ک‍ای‌ اس‍ک‍وئ‍ر و ف‍ی‍ش‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ن‍ارس‍اخ‍وان‍ه‍ا در ت‍م‍ام‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا ب‍ه‌ ج‍ز پ‍ردازش‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ دوگ‍وش‍ی‌ ب‍ه‌ طور م‍ع‍ن‍اداری‌ ام‍ت‍ی‍ازات‌ ک‍م‍ت‍ری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا ک‍س‍ب‌ ک‍ردن‍د 05/0 p>).) پ‍ردازش‌ واج‍ی‌ در ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ه‍ا ب‍ا درس‍ت‍ی‌ و س‍رع‍ت‌ خ‍وان‍دن‌ و در رس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا ب‍ا س‍رع‍ت‌ خ‍وان‍دن‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ع‍ن‍ادار داش‍ت‌ 05/0 p>).) ام‍ا در ه‍ی‍چ‍ی‍ک‌ از دو گ‍روه‌، ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ خ‍طی‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍ی‍ن‌ پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ ی‍ا ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ ب‍ا خ‍وان‍دن‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍د 6 . از رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا و 90 از ن‍ارس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌، 20 از رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا و 80 از ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ه‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ و 38 از رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا و 62 از ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ه‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ داش‍ت‍ن‍د85 . ن‍ارس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ از دو ی‍ا س‍ه‌ م‍ش‍ک‍ل‌ را ن‍ش‍ان‌ دادن‍د در ح‍ال‍ی‍ک‍ه‌ ه‍ی‍چ‍ی‍ک‌ از رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ از م‍ش‍ک‍لات‌ را ن‍ش‍ان‌ ن‍دادن‍د. ک‍م‍ت‍ر از 6 از رس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا و ب‍ی‍ش‍ت‍ر از 56 از ن‍ارس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا در دو ی‍ا ب‍ی‍ش‌ از دو خ‍رده‌ آزم‍ون‌ از آزم‍ون‌ ه‍ای‌ آگ‍اه‍ی‌ واج‍ی‌، س‍رع‍ت‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ و م‍دار واج‍ی‌ م‍ش‍ک‍ل‌ داش‍ت‍ن‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: اغ‍ل‍ب‌ ن‍ارس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‍ی‌ از م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌، پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ و ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ را ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ دادن‍د ک‍ه‌ م‍ی‌ ت‍وان‍د ح‍اک‍ی‌ از ه‍م‍گ‍ن‌ ن‍ب‍ودن‌ ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌ ب‍اش‍د، ام‍ا در ت‍م‍ام‍ی‌ ای‍ن‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ م‍ش‍ک‍ل‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌ وج‍ود داش‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ؤی‍د ن‍ق‍ص‌ واج‍ی‌ م‍رک‍زی‌ در ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌ اس‍ت‌.

ک‍ل‍ی‍د واژه‌ ه‍ا: ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌، خ‍وان‍دن‌، پ‍ردازش‌ واج‍ی‌، پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌، ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌

 

اخبار
اطلاعیه کمیته بالینی
برنامه زمان بندی امور بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
با استمداد از خداوند منان، شرح برنامه زمان بندی امور بالینی که در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 اجرا خواهد شد
 ٠٨:٤٦ - 1398/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
دیماه برگزار می شوددیماه برگزار می شود
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، به منظور تکریم از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و معرفی فعالیت های محققان برتر علوم پزشکی در دیماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. به گزارش دبیرخانه این جشنواره، این رویداد در دو قسمت: افراد حقیقی (پژوهشگران حوزه سلامت) و نهادهای حقوقی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. به همین جهت از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای وابسته، جهت ثبت نام و مشارکت دعوت بعمل می آورد. فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از ۹۸/۴/۱۵ لغایت ۹۸/۷/۳۰ به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های "razi.hbi.ir" و "razi.research.ac.ir" بر طبق فراخوان و دستورالعمل پیوست قابل دسترسی است.
 ١١:٣٥ - 1398/05/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی رشد زبان در کودکان دیرگفتار
مداخله در اختلالات طیف اتیسم

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences