منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 622 | کل بازدید : 665982 
يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨
شاخص های تنفس گفتاری
 

ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ت‍ن‍ف‍س‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ درم‍ج‍روح‍ی‍ن‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ ازگ‍از خ‍ردل‌ و اف‍راد ع‍ادی‌

ه‍دف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍اض‍ر ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ت‍ن‍ف‍س‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ در م‍ص‍دوم‍ان‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از گ‍از خ‍ردل‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا اف‍راد ع‍ادی‌ اس‍ت‌. روش‌ ب‍ررس‍ی‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ از ن‍وع‌ م‍ورد ش‍اه‍د و ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‌. ت‍ع‍داد ن‍وزده‌ ن‍ف‍ر م‍رد م‍ص‍دوم‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از گ‍از خ‍ردل‌ ب‍ه‌ع‍ن‍وان‌ گ‍روه‌ م‍ورد و ب‍ی‍س‍ت‌ ن‍ف‍ر م‍رد ع‍ادی‌ ب‍ه‌ع‍ن‍وان‌ گ‍روه‌ ش‍اه‍د درن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍دن‍د. روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ درخ‍ص‍وص‌ م‍ص‍دوم‍ان‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ از ن‍وع‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ در دس‍ت‍رس‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. گ‍روه‌ ع‍ادی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ه‍م‍ت‍ا س‍ازی‌ ب‍ا گ‍روه‌ م‍ورد از ن‍ظر ج‍ن‍س‌ و طی‍ف‌ س‍ن‍ی‌۳۰ت‍ا۵۰ س‍ال‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ت‍ن‍ف‍س‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ از دس‍ت‍گ‍اه‌(ST1 Dysphonia (Respirometer اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. س‍پ‍س‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍ت‍وس‍ط ح‍ج‍م‌ ج‍اری‌ ظرف‍ی‍ت‌، ح‍ی‍ات‍ی‌، زم‍ان‌ آواس‍ازی‌، ح‍ج‍م‌ آواس‍ازی‌، م‍ت‍وس‍ط س‍رع‍ت‌ ج‍ری‍ان‌ ه‍وا، ش‍اخ‍ص‌ س‍رع‍ت‌ آوای‍ی‌ و ح‍ج‍م‌ ک‍ل‍ی‌ ب‍ازدم‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ب‍ه‌دس‍ت‌ آم‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ح‍اص‍ل‌ از ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ه‌وس‍ی‍ل‍ه‌ آزم‍ون‌ه‍ای‌ ت‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌، آن‍ال‍ی‍ز واری‍ان‍س‌ و ض‍ری‍ب‌ ه‍م‌ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ در ه‍م‍ه‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا ب‍ه‌ج‍ز م‍ت‍وس‍ط س‍رع‍ت‌ ج‍ری‍ان‌ ه‍وا، اخ‍ت‍لاف‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ وج‍ود دارد. درواق‍ع‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا در گ‍روه‌ ش‍اه‍د ب‍ه‌طور م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از گ‍روه‌ م‍ورد ب‍وده‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍اض‍ر ن‍ش‍ان‌ داد گ‍ازه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ع‍لاوه‌ب‍ر ت‍أث‍ی‍ر ب‍ر ت‍ن‍ف‍س‌ ح‍ی‍ات‍ی‌، ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ن‍ف‍س‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ ن‍ی‍ز م‍ؤث‍ر ه‍س‍ت‍ن‍د. ای‍ن‌ م‍وض‍وع‌ م‍ی‌ت‍وان‍د ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍م‍ی‌ را در م‍ع‍ی‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‌ش‍ده‌ آوای‍ی‌ ای‍ف‍ا ن‍م‍ای‍د ب‍ه‌ن‍ح‍وی‌ک‍ه‌ گ‍ف‍ت‍اردرم‍ان‍گ‍ر م‍ی‌ت‍وان‍د خ‍دم‍ات‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ دق‍ی‍ق‌ت‍ری‌ را ب‍ه‌ ای‍ن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ارائ‍ه‌ ک‍ن‍د.

ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا ت‍ن‍ف‍س‌ گ‍ف‍ت‍اری‌، گ‍از خ‍ردل‌، م‍ص‍دوم‍ان‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌، ت‍ن‍ف‍س‌ س‍ن‍ج‌.

 

اخبار
اطلاعیه شماره 2کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
قابل توجه دانشجویان دوره 25
جلسۀ توجیهی کارآموزی بالینی دانشجویان دورۀ 25 کارشناسی روز چهارشنبه از ساعت 13 الی 15 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٦ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره 1 کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
آزمون پست کلینیک و تاریخ شروع کلینیک
1- بدین وسیله به اطلاع میرساند شروع کلینیک های گفتاردرمانی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از یکشنبه اول مهرماه خواهد بود. 2- امتحان پست کلینیک دانشجویان دوره 23 کارشناسی روز دوشنبه 2 مهرماه از سال 12:30 الی 16:30 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٢ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
با سلام و عرض خیر مقدم حضور دانشجویان عزیز جدیدالورود
اعلام برنامه هفتگی گروه آموزشی گفتار درمانی
آدرس جدید مراکز

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences