منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 623 | کل بازدید : 674646 
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
شاخص های تنفس گفتاری
 

ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ت‍ن‍ف‍س‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ درم‍ج‍روح‍ی‍ن‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ ازگ‍از خ‍ردل‌ و اف‍راد ع‍ادی‌

ه‍دف‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍اض‍ر ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ت‍ن‍ف‍س‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ در م‍ص‍دوم‍ان‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از گ‍از خ‍ردل‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ ب‍ا اف‍راد ع‍ادی‌ اس‍ت‌. روش‌ ب‍ررس‍ی‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ از ن‍وع‌ م‍ورد ش‍اه‍د و ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اس‍ت‌. ت‍ع‍داد ن‍وزده‌ ن‍ف‍ر م‍رد م‍ص‍دوم‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از گ‍از خ‍ردل‌ ب‍ه‌ع‍ن‍وان‌ گ‍روه‌ م‍ورد و ب‍ی‍س‍ت‌ ن‍ف‍ر م‍رد ع‍ادی‌ ب‍ه‌ع‍ن‍وان‌ گ‍روه‌ ش‍اه‍د درن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍دن‍د. روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌گ‍ی‍ری‌ درخ‍ص‍وص‌ م‍ص‍دوم‍ان‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ از ن‍وع‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ در دس‍ت‍رس‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. گ‍روه‌ ع‍ادی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ه‍م‍ت‍ا س‍ازی‌ ب‍ا گ‍روه‌ م‍ورد از ن‍ظر ج‍ن‍س‌ و طی‍ف‌ س‍ن‍ی‌۳۰ت‍ا۵۰ س‍ال‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ت‍ن‍ف‍س‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ از دس‍ت‍گ‍اه‌(ST1 Dysphonia (Respirometer اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. س‍پ‍س‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ م‍ت‍وس‍ط ح‍ج‍م‌ ج‍اری‌ ظرف‍ی‍ت‌، ح‍ی‍ات‍ی‌، زم‍ان‌ آواس‍ازی‌، ح‍ج‍م‌ آواس‍ازی‌، م‍ت‍وس‍ط س‍رع‍ت‌ ج‍ری‍ان‌ ه‍وا، ش‍اخ‍ص‌ س‍رع‍ت‌ آوای‍ی‌ و ح‍ج‍م‌ ک‍ل‍ی‌ ب‍ازدم‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ب‍ه‌دس‍ت‌ آم‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ح‍اص‍ل‌ از ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ه‌وس‍ی‍ل‍ه‌ آزم‍ون‌ه‍ای‌ ت‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌، آن‍ال‍ی‍ز واری‍ان‍س‌ و ض‍ری‍ب‌ ه‍م‌ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ در ه‍م‍ه‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا ب‍ه‌ج‍ز م‍ت‍وس‍ط س‍رع‍ت‌ ج‍ری‍ان‌ ه‍وا، اخ‍ت‍لاف‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ وج‍ود دارد. درواق‍ع‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا در گ‍روه‌ ش‍اه‍د ب‍ه‌طور م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از گ‍روه‌ م‍ورد ب‍وده‌ اس‍ت‌. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ح‍اض‍ر ن‍ش‍ان‌ داد گ‍ازه‍ای‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ ع‍لاوه‌ب‍ر ت‍أث‍ی‍ر ب‍ر ت‍ن‍ف‍س‌ ح‍ی‍ات‍ی‌، ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ت‍ن‍ف‍س‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ ن‍ی‍ز م‍ؤث‍ر ه‍س‍ت‍ن‍د. ای‍ن‌ م‍وض‍وع‌ م‍ی‌ت‍وان‍د ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍م‍ی‌ را در م‍ع‍ی‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‌ش‍ده‌ آوای‍ی‌ ای‍ف‍ا ن‍م‍ای‍د ب‍ه‌ن‍ح‍وی‌ک‍ه‌ گ‍ف‍ت‍اردرم‍ان‍گ‍ر م‍ی‌ت‍وان‍د خ‍دم‍ات‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ دق‍ی‍ق‌ت‍ری‌ را ب‍ه‌ ای‍ن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ارائ‍ه‌ ک‍ن‍د.

ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا ت‍ن‍ف‍س‌ گ‍ف‍ت‍اری‌، گ‍از خ‍ردل‌، م‍ص‍دوم‍ان‌ ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌، ت‍ن‍ف‍س‌ س‍ن‍ج‌.

 

اخبار
اطلاعیه کمیته بالینی
برنامه زمان بندی امور بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
با استمداد از خداوند منان، شرح برنامه زمان بندی امور بالینی که در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 اجرا خواهد شد
 ٠٨:٤٦ - 1398/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
دیماه برگزار می شوددیماه برگزار می شود
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، به منظور تکریم از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و معرفی فعالیت های محققان برتر علوم پزشکی در دیماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. به گزارش دبیرخانه این جشنواره، این رویداد در دو قسمت: افراد حقیقی (پژوهشگران حوزه سلامت) و نهادهای حقوقی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. به همین جهت از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای وابسته، جهت ثبت نام و مشارکت دعوت بعمل می آورد. فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از ۹۸/۴/۱۵ لغایت ۹۸/۷/۳۰ به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های "razi.hbi.ir" و "razi.research.ac.ir" بر طبق فراخوان و دستورالعمل پیوست قابل دسترسی است.
 ١١:٣٥ - 1398/05/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی رشد زبان در کودکان دیرگفتار
مداخله در اختلالات طیف اتیسم

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences