منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 772 | کل بازدید : 674644 
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
بررسی تاثیر روانساز.......
 


ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر روان‍س‍از واج‍ی‌ ب‍ر س‍رع‍ت‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ ت‍ص‍اوی‍ر در ک‍ودک‍ان‌ ل‍ک‍ن‍ت‍ی‌ و س‍ال‍م‌ ۸-۴ س‍ال‍ه

ب‍ی‍ان‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ در م‍ی‍ان‌ روی‍ک‍رده‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ ل‍ک‍ن‍ت‌ وج‍ود دارد، ع‍ده‌ای‌ آن‌ را ت‍ظاه‍ری‌ از س‍ازگ‍اری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ ن‍ق‍ص‍ی‌ زی‍رب‍ن‍ای‍ی‌ م‍ی‌دان‍ن‍د. ی‍ک‍ی‌ از آن‌ه‍ا ف‍رض‍ی‍ه‌ اص‍لاح‌ پ‍ن‍ه‍ان‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ وق‍وع‌ ل‍ک‍ن‍ت‌ را ک‍ن‍دی‌ رم‍زگ‍ردان‍ی‌ واج‍ی‌ م‍ی‌دان‍د. ف‍رض‌ ب‍ر ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ک‍ن‍دی‌ در ف‍ع‍ال‌ش‍دن‌ واج‌ ه‍دف‌ اح‍ت‍م‍ال‌ گ‍زی‍ن‍ش‌ واج‌ه‍ای‌ غ‍ی‍ره‍دف‌ را اف‍زای‍ش‌ م‍ی‌ده‍د ی‍ا گ‍زی‍ن‍ش‌ واج‌ خ‍طا، س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ازب‍ی‍ن‍ی‌، ب‍لاف‍اص‍ل‍ه‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ک‍رده‌ و ج‍ری‍ان‌ گ‍ف‍ت‍ار را ق‍طع‌ م‍ی‌ک‍ن‍د و ای‍ن‌ ان‍ق‍طاع‌ه‍ا س‍ب‍ب‌ ت‍ظاه‍ر ل‍ک‍ن‍ت‌ م‍ی‌ش‍ود. ه‍دف‌ ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ی‍ز ب‍ررس‍ی‌ وج‍ود آس‍ی‍ب‌ واج‍ی‌ (ک‍ن‍دی‌ )اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ ل‍ک‍ن‍ت‍ی‌ اس‍ت‌. ش‍ی‍وه‌ اج‍را در ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ۱۵ ک‍ودک‌ ل‍ک‍ن‍ت‍ی‌ (س‍ن‌ 9.99 :) =73.0 . SD= Mو ۱۵ ک‍ودک‌ س‍ال‍م‌ (س‍ن‌9.93) =72,133,SD= Mه‍م‍ت‍اش‍ده‌ ازل‍ح‍اظ س‍ن‌ ت‍ق‍وی‍م‍ی‌ و ج‍ن‍س‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍ردن‍د. ت‍ک‍ل‍ی‍ف‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ش‍ده‌ آزم‍ون‌، ن‍ام‍ی‍دن‌ ت‍ص‍اوی‍ر آش‍ن‍ا ب‍ود ک‍ه‌ در س‍ه‌ ح‍ال‍ت‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ ب‍دون‌ روان‌س‍از و ن‍ام‍ی‍دن‌ ب‍ا روان‌س‍از م‍رت‍ب‍ط و ن‍ام‍ی‍دن‌ ب‍ا روان‌س‍از ن‍ام‍رت‍ب‍ط اج‍را م‍ی‌ش‍د. روان‌س‍ازه‍ا ب‍ه‌ص‍ورت‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ ۵۰۰ م‍ی‍ل‍ی‌ث‍ان‍ی‍ه‌ ق‍ب‍ل‌ از ارائ‍ه‌ ت‍ص‍وی‍ر ب‍ه‌وس‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ل‍ن‍دگ‍وه‍ا پ‍خ‍ش‌ م‍ی‌ش‍د. ص‍دای‌ ک‍ودک‍ان‌ ن‍ی‍ز ازطری‍ق‌ م‍ی‍ک‍روف‍ون‌ ب‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر م‍ن‍ت‍ق‍ل‌ م‍ی‌ش‍د و س‍رع‍ت‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ ک‍ودک‍ان‌ را ن‍رم‌اف‍زار DMDX ث‍ب‍ت‌ م‍ی‌ک‍رد. ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ررس‍ی‌ه‍ای‌ آم‍اری‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ س‍رع‍ت‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ ب‍دون‌ روان‌س‍از در ک‍ودک‍ان‌ ل‍ک‍ن‍ت‍ی‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ت‍ر از ک‍ودک‍ان‌ س‍ال‍م‌ اس‍ت‌. دل‍ی‍ل‌ ای‍ن‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌ م‍ش‍ک‍لات‌ زب‍ان‍ی‌، روان‍ی‌، ح‍رک‍ت‍ی‌ و... ب‍اش‍د. در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ل‍م‍ات‌، ب‍رح‍س‍ب‌ ت‍ع‍داد س‍ی‍لاب‌ه‍ا، م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍د ک‍ه‌ در ک‍ل‍م‍ات‌ س‍ه‌ه‍ج‍ای‍ی‌ روان‌س‍ازه‍ا اخ‍ت‍لاف‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ در درون‌ گ‍روه‌ه‍ا ای‍ج‍اد ک‍رده‌ ب‍ودن‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ درون‌گ‍روه‍ی‌ ب‍ا آزم‍ون‌ ت‍ی‌ زوج‍ی‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ روان‌س‍از واج‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط و ن‍ام‍رت‍ب‍ط ت‍ن‍ه‍ا در س‍رع‍ت‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ ک‍ل‍م‍ات‌ س‍ه‌ه‍ج‍ای‍ی‌ و در دو گ‍روه‌ ل‍ک‍ن‍ت‍ی‌ و س‍ال‍م‌ م‍ؤث‍ر ب‍ود. ب‍رای‌ ب‍ه‌دس‍ت‌آوردن‌ م‍ع‍ن‍ی‌داری‌ اخ‍ت‍لاف‌ ت‍أث‍ی‍رگ‍ذاری‌ روان‌س‍از م‍رت‍ب‍ط و روان‌س‍از ن‍ام‍رت‍ب‍ط ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌، م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ت‍ف‍اض‍ل‌ روان‌س‍از واج‍ی‌ ب‍دون‌ روان‌س‍از از روان‌س‍از م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آزم‍ون‌ ت‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍د و ای‍ن‌ اخ‍ت‍لاف‌ در ک‍ل‍م‍ات‌ س‍ه‌ه‍ج‍ای‍ی‌ م‍ع‍ن‍ی‌دار ب‍ود. ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ ب‍راس‍اس‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ف‍وق‌ م‍ی‌ت‍وان‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ رس‍ی‍د ک‍ه‌ م‍ش‍ک‍ل‌ واج‍ی‌ در گ‍روه‌ ک‍ودک‍ان‌ ل‍ک‍ن‍ت‍ی‌ در س‍طح‌ ک‍ل‍م‍ات‌ طولان‍ی‌ت‍ر، ی‍ع‍ن‍ی‌ ک‍ل‍م‍ات‌ س‍ه‌ه‍ج‍ای‍ی‌ م‍ش‍اه‍ده‌ م‍ی‌ش‍ود. ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍دی‍ن‌ت‍رت‍ی‍ب‌ از ف‍رض‍ی‍ه‌ خ‍وداص‍لاح‍ی‌ پ‍ن‍ه‍ان‌ ح‍م‍ای‍ت‌ م‍ی‌ک‍ن‍د ام‍ا م‍ش‍ک‍ل‌ را ن‍ه‌ در س‍طح‌ واج‌، ب‍ل‍ک‍ه‌ در س‍طح‌ ه‍ج‍ا ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ی‍ع‍ن‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ل‍ک‍ن‍ت‍ی‌ در ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ رم‍زگ‍ذاری‌ س‍اخ‍ت‌ دچ‍ار ک‍ن‍دی‌ ع‍م‍ل‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. ب‍ه‌ن‍ظر م‍ی‌رس‍د ک‍ه‌ ت‍ع‍داد س‍ه‌ ه‍ج‍ا، ن‍وع‍ی‌ م‍ع‍ی‍ار ب‍ح‍ران‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ش‍اه‍ده‌ م‍ش‍ک‍لات‌ واج‍ی‌ اس‍ت‌. ع‍ل‍ت‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ را م‍ی‌ت‍وان‌ پ‍ی‍چ‍ی‍دگ‍ی‌ واج‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ زب‍رزن‍ج‍ی‍ری‌ درن‍ظر گ‍رف‍ت‌ ک‍ه‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ آت‍ی‌ ب‍ای‍د ب‍ررس‍ی‌ ش‍ود.

ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا پ‍ردازش‌ واج‍ی‌، روان‌س‍از واج‍ی‌، س‍رع‍ت‌ ن‍ام‍ی‍دن‌، س‍ی‍لاب‌، ل‍ک‍ن‍ت‍ی‌.

 

 

 

 

اخبار
اطلاعیه کمیته بالینی
برنامه زمان بندی امور بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
با استمداد از خداوند منان، شرح برنامه زمان بندی امور بالینی که در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 اجرا خواهد شد
 ٠٨:٤٦ - 1398/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
دیماه برگزار می شوددیماه برگزار می شود
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، به منظور تکریم از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و معرفی فعالیت های محققان برتر علوم پزشکی در دیماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. به گزارش دبیرخانه این جشنواره، این رویداد در دو قسمت: افراد حقیقی (پژوهشگران حوزه سلامت) و نهادهای حقوقی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. به همین جهت از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای وابسته، جهت ثبت نام و مشارکت دعوت بعمل می آورد. فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از ۹۸/۴/۱۵ لغایت ۹۸/۷/۳۰ به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های "razi.hbi.ir" و "razi.research.ac.ir" بر طبق فراخوان و دستورالعمل پیوست قابل دسترسی است.
 ١١:٣٥ - 1398/05/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی رشد زبان در کودکان دیرگفتار
مداخله در اختلالات طیف اتیسم

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences