منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 615 | کل بازدید : 665995 
يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨
مقایسه توانایی های کاربرد شناختی ....
 

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ ک‍م‌ ش‍ن‍وای‌ ش‍دی‍د ۶ - ۴ س‍ال‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍س‍الان‌ ش‍ن‍وا درت‍ه‍ران‌ و ک‍رج

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍وان‍ای‍ی‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ ک‍م‌ ش‍ن‍وای‌ ش‍دی‍د 4ت‍ا 6س‍ال‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍س‍الان‌ ش‍ن‍وا در ت‍ه‍ران‌ و ک‍رج‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ ه‍دف‌: ک‍ودک‍ان‌ ک‍م‌ ش‍ن‍وا، ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ م‍ح‍روم‌ ب‍ودن‌ از ح‍س‍ش‍ن‍وای‍ی‌ ک‍ه‌ ن‍ق‍ش‍م‍ه‍م‍ی‌ در رش‍د م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زب‍ان‍ی‌ دارد، در ت‍م‍ام‌ س‍طوح‌ زب‍ان‌ ب‍ا م‍ش‍ک‍لات‍ی‌ م‍واج‍ه‍ن‍د. ه‍دف‌ از ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍رخ‍ی‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ م‍وض‍وع‌، ن‍وب‍ت‌ گ‍ی‍ری‌، اص‍لاح‌ م‍ک‍ال‍م‍ه‌ در ک‍ودک‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ ک‍م‌ ش‍ن‍وای‌ ش‍دی‍د 4ت‍ا 6س‍ال‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍س‍الان‌ ش‍ن‍وا ب‍وده‌ اس‍ت‌. روش‌ ب‍ررس‍ی‌: در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍ق‍طع‍ی‌ و ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ -ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د، 21 ک‍ودک‍ش‍ن‍وا ب‍ه‌ روش‌ س‍اده‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ از م‍ه‍د ک‍ودک‍ه‍ای‌ ع‍ادی‌ و 21 ک‍ودک‌ ک‍م‌ ش‍ن‍وای‌ ش‍دی‍د ب‍ه‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ دردس‍ت‍رس‌ از م‍راک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ و ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ گ‍ف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ و ک‍رج‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د و ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ررس‍ی‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردش‍ن‍اس‍ی‌ آن‍ه‍ا از ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍ق‍ق‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ م‍وض‍وع‌، ن‍وب‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ و اص‍لاح‌ م‍ک‍ال‍م‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. روای‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌، ت‍وس‍ط ی‍ک‍زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‌ و دو آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‌ گ‍ف‍ت‍ار و زب‍ان‌ م‍ورد ت‍أی‍ی‍د ق‍رار گ‍رف‍ت‌ و پ‍ای‍ای‍ی‌ ت‍م‍ام‍ی‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ روش‌ آزم‍ون‌ -ب‍ازآزم‍ون‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د و ض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ 0ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د. اب‍ت‍دا خ‍رده‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌ غ‍ی‍رک‍لام‍ی‌ از آزم‍ودن‍ی‍ه‍ا ب‍ه‌ ع‍م‍ل‌ آم‍د، 0 /ت‍ا 95 / آن‍ه‍ا ب‍ی‍ن‌ 70 در ص‍ورت‍ی‌ ک‍ه‌ ن‍م‍ره‌ ه‍وش‌ آزم‍ودن‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ م‍ی‌ آم‍د، ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ارب‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در اخ‍ت‍ی‍ار او ق‍رار م‍ی‌ گ‍رف‍ت‌. آن‍گ‍اه‌ داده‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍ای‌ اس‍ک‍وئ‍ر، ت‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ و م‍ن‌ وی‍ت‍ن‍ی‌ م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ م‍دت‌ زم‍ان‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ م‍وض‍وع‌، م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ن‍م‍رات‌ ن‍وب‍ت‌ گ‍ی‍ری‌، اص‍لاح‌ م‍ک‍ال‍م‍ه‌ در دو ب‍ا م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از ب‍ررس‍ی‌ P> 0/). گ‍روه‌ ش‍ن‍وا اخ‍ت‍لاف‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ش‍د )در ت‍م‍ام‌ م‍وارد، 05 م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ذک‍ور در رده‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ی‌ 4ت‍ا 5و 5ت‍ا 6س‍ال‌ ، در ه‍ر ی‍ک‌ از دو گ‍روه‌ آزم‍ودن‍ی‌ ش‍ن‍وا و ک‍م‌ ش‍ن‍وا ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌: ک‍ودک‍ان‌ ک‍م‌ ش‍ن‍وا در ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردش‍ن‍اس‍ی‌ ض‍ع‍ی‍ف‌ ت‍ر از ک‍ودک‍ان‌ ش‍ن‍وا ع‍م‍ل‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د. ع‍لاوه‌ ب‍ر ای‍ن‌، ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ذک‍ور در ک‍ودک‍ان‌ 4ت‍ا 5س‍ال‌ ب‍ا 5ت‍ا 6س‍ال‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ در ای‍ن‌ م‍ق‍طع‌ س‍ن‍ی‌ رش‍دی‌ ص‍ورت‌ ن‍گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌.

 ک‍ل‍ی‍د واژه‌ ه‍ا: ک‍م‌ ش‍ن‍وای‌ ش‍دی‍د، ک‍ارب‍رد ش‍ن‍اس‍ی‌، ن‍وب‍ت‌ گ‍ی‍ری‌، پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ م‍وض‍وع‌، اص‍لاح‌ م‍ک‍ال‍م‍ه

 

اخبار
اطلاعیه شماره 2کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
قابل توجه دانشجویان دوره 25
جلسۀ توجیهی کارآموزی بالینی دانشجویان دورۀ 25 کارشناسی روز چهارشنبه از ساعت 13 الی 15 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٦ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره 1 کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
آزمون پست کلینیک و تاریخ شروع کلینیک
1- بدین وسیله به اطلاع میرساند شروع کلینیک های گفتاردرمانی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از یکشنبه اول مهرماه خواهد بود. 2- امتحان پست کلینیک دانشجویان دوره 23 کارشناسی روز دوشنبه 2 مهرماه از سال 12:30 الی 16:30 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٢ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
با سلام و عرض خیر مقدم حضور دانشجویان عزیز جدیدالورود
اعلام برنامه هفتگی گروه آموزشی گفتار درمانی
آدرس جدید مراکز

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences