منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 616 | کل بازدید : 674648 
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
مقایسه توانایی های کاربرد شناختی ....
 

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ ک‍م‌ ش‍ن‍وای‌ ش‍دی‍د ۶ - ۴ س‍ال‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍س‍الان‌ ش‍ن‍وا درت‍ه‍ران‌ و ک‍رج

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍وان‍ای‍ی‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ ک‍م‌ ش‍ن‍وای‌ ش‍دی‍د 4ت‍ا 6س‍ال‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍س‍الان‌ ش‍ن‍وا در ت‍ه‍ران‌ و ک‍رج‌ چ‍ک‍ی‍ده‌ ه‍دف‌: ک‍ودک‍ان‌ ک‍م‌ ش‍ن‍وا، ب‍ه‌ دل‍ی‍ل‌ م‍ح‍روم‌ ب‍ودن‌ از ح‍س‍ش‍ن‍وای‍ی‌ ک‍ه‌ ن‍ق‍ش‍م‍ه‍م‍ی‌ در رش‍د م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زب‍ان‍ی‌ دارد، در ت‍م‍ام‌ س‍طوح‌ زب‍ان‌ ب‍ا م‍ش‍ک‍لات‍ی‌ م‍واج‍ه‍ن‍د. ه‍دف‌ از ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍رخ‍ی‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ م‍وض‍وع‌، ن‍وب‍ت‌ گ‍ی‍ری‌، اص‍لاح‌ م‍ک‍ال‍م‍ه‌ در ک‍ودک‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ ک‍م‌ ش‍ن‍وای‌ ش‍دی‍د 4ت‍ا 6س‍ال‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍س‍الان‌ ش‍ن‍وا ب‍وده‌ اس‍ت‌. روش‌ ب‍ررس‍ی‌: در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‍ک‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍ق‍طع‍ی‌ و ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ -ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د، 21 ک‍ودک‍ش‍ن‍وا ب‍ه‌ روش‌ س‍اده‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ از م‍ه‍د ک‍ودک‍ه‍ای‌ ع‍ادی‌ و 21 ک‍ودک‌ ک‍م‌ ش‍ن‍وای‌ ش‍دی‍د ب‍ه‌ روش‌ ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ دردس‍ت‍رس‌ از م‍راک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ و ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ گ‍ف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ و ک‍رج‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د و ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ب‍ررس‍ی‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردش‍ن‍اس‍ی‌ آن‍ه‍ا از ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍ق‍ق‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ م‍وض‍وع‌، ن‍وب‍ت‌ گ‍ی‍ری‌ و اص‍لاح‌ م‍ک‍ال‍م‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. روای‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌، ت‍وس‍ط ی‍ک‍زب‍ان‌ ش‍ن‍اس‌ و دو آس‍ی‍ب‌ ش‍ن‍اس‌ گ‍ف‍ت‍ار و زب‍ان‌ م‍ورد ت‍أی‍ی‍د ق‍رار گ‍رف‍ت‌ و پ‍ای‍ای‍ی‌ ت‍م‍ام‍ی‌ آن‍ه‍ا ب‍ه‌ روش‌ آزم‍ون‌ -ب‍ازآزم‍ون‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د و ض‍ری‍ب‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ 0ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د. اب‍ت‍دا خ‍رده‌ آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌ غ‍ی‍رک‍لام‍ی‌ از آزم‍ودن‍ی‍ه‍ا ب‍ه‌ ع‍م‍ل‌ آم‍د، 0 /ت‍ا 95 / آن‍ه‍ا ب‍ی‍ن‌ 70 در ص‍ورت‍ی‌ ک‍ه‌ ن‍م‍ره‌ ه‍وش‌ آزم‍ودن‍ی‌ در م‍ح‍دوده‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ م‍ی‌ آم‍د، ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ارب‍رد ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در اخ‍ت‍ی‍ار او ق‍رار م‍ی‌ گ‍رف‍ت‌. آن‍گ‍اه‌ داده‌ ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‍ه‍ای‌ ک‍ای‌ اس‍ک‍وئ‍ر، ت‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌ و م‍ن‌ وی‍ت‍ن‍ی‌ م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ م‍دت‌ زم‍ان‌ پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ م‍وض‍وع‌، م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ن‍م‍رات‌ ن‍وب‍ت‌ گ‍ی‍ری‌، اص‍لاح‌ م‍ک‍ال‍م‍ه‌ در دو ب‍ا م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از ب‍ررس‍ی‌ P> 0/). گ‍روه‌ ش‍ن‍وا اخ‍ت‍لاف‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ش‍د )در ت‍م‍ام‌ م‍وارد، 05 م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ذک‍ور در رده‌ ه‍ای‌ س‍ن‍ی‌ 4ت‍ا 5و 5ت‍ا 6س‍ال‌ ، در ه‍ر ی‍ک‌ از دو گ‍روه‌ آزم‍ودن‍ی‌ ش‍ن‍وا و ک‍م‌ ش‍ن‍وا ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌: ک‍ودک‍ان‌ ک‍م‌ ش‍ن‍وا در ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردش‍ن‍اس‍ی‌ ض‍ع‍ی‍ف‌ ت‍ر از ک‍ودک‍ان‌ ش‍ن‍وا ع‍م‍ل‌ م‍ی‌ ک‍ن‍ن‍د. ع‍لاوه‌ ب‍ر ای‍ن‌، ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ م‍ذک‍ور در ک‍ودک‍ان‌ 4ت‍ا 5س‍ال‌ ب‍ا 5ت‍ا 6س‍ال‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ در ای‍ن‌ م‍ق‍طع‌ س‍ن‍ی‌ رش‍دی‌ ص‍ورت‌ ن‍گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌.

 ک‍ل‍ی‍د واژه‌ ه‍ا: ک‍م‌ ش‍ن‍وای‌ ش‍دی‍د، ک‍ارب‍رد ش‍ن‍اس‍ی‌، ن‍وب‍ت‌ گ‍ی‍ری‌، پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ م‍وض‍وع‌، اص‍لاح‌ م‍ک‍ال‍م‍ه

 

اخبار
اطلاعیه کمیته بالینی
برنامه زمان بندی امور بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
با استمداد از خداوند منان، شرح برنامه زمان بندی امور بالینی که در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 اجرا خواهد شد
 ٠٨:٤٦ - 1398/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
دیماه برگزار می شوددیماه برگزار می شود
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، به منظور تکریم از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و معرفی فعالیت های محققان برتر علوم پزشکی در دیماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. به گزارش دبیرخانه این جشنواره، این رویداد در دو قسمت: افراد حقیقی (پژوهشگران حوزه سلامت) و نهادهای حقوقی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. به همین جهت از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای وابسته، جهت ثبت نام و مشارکت دعوت بعمل می آورد. فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از ۹۸/۴/۱۵ لغایت ۹۸/۷/۳۰ به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های "razi.hbi.ir" و "razi.research.ac.ir" بر طبق فراخوان و دستورالعمل پیوست قابل دسترسی است.
 ١١:٣٥ - 1398/05/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی رشد زبان در کودکان دیرگفتار
مداخله در اختلالات طیف اتیسم

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences