منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 945 | کل بازدید : 663604 
يکشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٨
مهارت واژه یابی،حافظه کلامی
 

عنوان پايان نامه

نگارش

استاد راهنما

سال

استاد

مشاور

ساخت نسخه فارسي مجموعه آزمون ارزيابي تشخيصي آوايي و واجي و تعيين ويژگي هاي روان سنجي آن در كودكان 3 تا 6 ساله

طليعه ظريفيان

دكتر يحيي مدرسي و دكتر لعيا غلامي تهراني

1392

دكتر مهدي دستجردي كاظمي و دكتر مهيار صلواتي

 

م‍ق‍دم‍ه‌ و اه‍داف‌: زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‍ی‌ ی‍ک‍ی‌ از ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ رای‍ج‌ س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌ ن‍ی‍م‍ک‍ره‌ چ‍پ‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ع‍لائ‍م‌ زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‍ی‌، اب‍زاره‍ای‌ ک‍ارآم‍د ج‍ه‍ت‌ ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌، ن‍ح‍وه‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ زب‍ان‌ در م‍غ‍ز و ه‍م‌ چ‍ن‍ی‍ن‌ م‍داخ‍لات‌ درم‍ان‍ی‌ از م‍وض‍وع‍ات‌ م‍ه‍م‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ای‍ن‌ ح‍وزه‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. ه‍دف‌ از ای‍ن‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ س‍اخ‍ت‌ و روان‌س‍ن‍ج‍ی‌ اب‍زار "س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ واژه‌ ی‍اب‍ی‌" و ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ آس‍ی‍ب‌ پ‍ذی‍ری‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد واژه‌ ی‍اب‍ی‌،ح‍اف‍ظه‌ ک‍لام‍ی‌ و ک‍ن‍ش‌ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ار در ب‍ی‍م‍اران‌ زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‌ ب‍ود. ن‍ح‍وه‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ زب‍ان‌ درم‍غ‍ز و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آر.ت‍ی‌.ام‌.اس‌ ب‍رب‍ه‍ب‍ود ن‍ق‍ای‍ص‌ واژه‌ ی‍اب‍ی‌، ح‍اف‍ظه‌ ک‍لام‍ی‌ و ک‍ن‍ش‌ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ار ب‍ی‍م‍اران‌ زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‌ ن‍ی‍ز از اه‍داف‌ دی‍گ‍ر ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ودن‍د. روش‌ پ‍ژوه‍ش‌: اب‍زار "س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ واژه‌ ی‍اب‍ی‌" ب‍رپ‍ای‍ه‌ ن‍ظرات‌ گ‍روه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ ش‍د و ض‍ری‍ب‌ روای‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ و پ‍ای‍ای‍ی‌ آزم‍ون‌-ب‍ازآزم‍ون‌ آن‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍د. س‍پ‍س‌ م‍ه‍ارت‌ واژه‌ ی‍اب‍ی‌120 ف‍رد ب‍زرگ‍س‍ال‌ ع‍ادی‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ در گ‍روه‍ه‍ای‌ س‍ن‍ی‌، ج‍ن‍س‍ی‌ و ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ورد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. آن‍گ‍اه‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ی‍م‍اران‌ زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‌ روان‌17) =(nو ن‍اروان‌20) =(nدر ح‍وزه‌ ه‍ای‌ واژه‌ ی‍اب‍ی‌، ح‍اف‍ظه‌ ک‍لام‍ی‌)ح‍اف‍ظه‌ ع‍دد( و ک‍ن‍ش‌ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ار)ب‍ا آزم‍ون‌ آپ‍راک‍س‍ی‌ ک‍لام‍ی‌ و ده‍ان‍ی‌( ب‍ا ه‍م‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍د. ش‍اخ‍ص‌ ب‍رت‍ری‌ گ‍وش‌ )ب‍ا آزم‍ون‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ دوس‍وی‍ه‌( ب‍ر روی‌ 18 ب‍ی‍م‍ارزب‍ان‌ پ‍ری‍ش‌ و 19 ب‍زرگ‍س‍ال‌ ع‍ادی‌ م‍ورد ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. در ادام‍ه‌، ت‍اث‍ی‍ر م‍داخ‍ل‍ه‌ آر.ت‍ی‌.ام‌.اس‌1).ه‍رت‍ز،90 آس‍ت‍ان‍ه‌ ح‍رک‍ت‍ی‌، 1200پ‍ال‍س‌( ب‍ر روی‌ م‍ه‍ارت‌ واژه‌ ی‍اب‍ی‌، ح‍اف‍ظه‌ ک‍لام‍ی‌ و ک‍ن‍ش‌ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ار س‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‌ )ی‍ک‌ ب‍ی‍م‍ار ن‍اروان‌ و دو ب‍ی‍م‍ار روان‌( م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. در آخ‍ر ن‍ی‍ز ب‍ه‌ روش‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍داخ‍ل‍ه‌ آر.ت‍ی‌.ام‌.اس‌. ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ب‍رت‍ری‌ گ‍وش‌ راس‍ت‌ )ب‍ا آزم‍ون‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ دوس‍وی‍ه‌( ب‍ر روی‌ 14 ف‍رد ب‍زرگ‍س‍ال‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ش‍اخ‍ص‌ روای‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ "اب‍زار س‍ن‍ج‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ واژه‌ ی‍اب‍ی‌" در ت‍م‍ام‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ه‍ا ب‍الای‌ 78/0 ب‍ود. ض‍ری‍ب‌ پ‍ای‍ای‍ی‌ آزم‍ون‌-ب‍ازآزم‍ون‌ ب‍رای‌ ت‍م‍ام‍ی‌ ب‍خ‍ش‍ه‍ا ب‍ه‌ ج‍ز در ن‍ام‍ی‍دن‌ ت‍ص‍اوی‍ر و ت‍ع‍داد واژگ‍ان‌ دس‍ت‍وری‌ ب‍ی‍ن‌ 69/0 و 93/0 ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د. م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد گ‍روه‍ه‍ای‌ س‍ن‍ی‌، ج‍ن‍س‍ی‌ و ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در م‍ه‍ارت‌ واژه‌ ی‍اب‍ی‌ ارائ‍ه‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ن‍ش‍ان‌ داد ن‍ق‍ای‍ص‌ واژه‌ ی‍اب‍ی‌، ح‍اف‍ظه‌ ک‍لام‍ی‌، درص‍د اب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍ن‍ش‌ پ‍ری‍ش‍ی‌ ک‍لام‍ی‌ و ده‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‌ ن‍اروان‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‌ روان‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍ودvalue>). -(05/0pدر آزم‍ون‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ دوس‍وی‍ه‌،17 ن‍ف‍ر از 18 ب‍ی‍م‍ار زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، ب‍رت‍ری‌ گ‍وش‌ راس‍ت‌ را ن‍ش‍ان‌ دادن‍د. ب‍ی‍ن‌ ن‍م‍ره‌ ب‍رت‍ری‌ گ‍وش‌ راس‍ت‌ در اف‍راد طب‍ی‍ع‍ی‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از اع‍م‍ال‌ پ‍روت‍ک‍ل‌ م‍ه‍اری‌ آر.ت‍ی‌.ام‌.اس‌. ت‍غ‍ی‍ی‍ری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍دp=value). -(52/0 اع‍م‍ال‌ پ‍روت‍ک‍ل‌ م‍ه‍اری‌ آرت‍ی‌.ام‌.اس‌. در س‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار م‍ورد پ‍ژوه‍ش‌، ب‍اع‍ث‌ ب‍ه‍ب‍ود 2ت‍ا 18 درص‍دی‌ در ک‍ن‍ش‌ ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ار ش‍د. در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ گ‍ف‍ت‍ار پ‍ی‍وس‍ت‍ه‌ ن‍ی‍ز ب‍ی‍م‍ار زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‌ ن‍اروان‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ری‌ ن‍ش‍ان‌ ن‍داد، ی‍ک‌ ب‍ی‍م‍ار زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‌ روان‌، ب‍ه‍ب‍ود و دی‍گ‍ر ب‍ی‍م‍ار زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‌ روان‌، اف‍ت‌ ن‍ش‍ان‌ داد. ب‍ح‍ث‌ و ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وع‌ ب‍الای‌ اخ‍ت‍لالات‌ واژه‌ ی‍اب‍ی‌ و ح‍اف‍ظه‌ ک‍لام‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‌، ب‍ای‍د ب‍ه‌ ارزی‍اب‍ی‌ و درم‍ان‌ ای‍ن‌ اخ‍ت‍لالات‌ ت‍وج‍ه‌ وی‍ژه‌ص‍ای‌ داش‍ت‌. ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ح‍دودی‍ت‍ه‍ای‌ اب‍زاره‍ای‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌ رس‍د ب‍ه‌ م‍ن‍ظور ارزی‍اب‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ زب‍ان‌ در م‍غ‍ز، ب‍ه‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ه‍ای‌ ت‍ص‍وی‍رب‍رداری‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ م‍غ‍ز ن‍ی‍از ب‍اش‍د. در م‍ورد ت‍اث‍ی‍رآر.ت‍ی‌.ام‌.اس‌. ب‍ر ن‍ق‍ای‍ص‌ واژه‌ ی‍اب‍ی‌، ح‍اف‍ظه‌ ک‍لام‍ی‌ و ک‍ن‍ش‍ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ار، ان‍ج‍ام‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ب‍ر روی‌ ح‍ج‍م‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍زرگ‍ت‍ر ض‍روری‌ ب‍ه‌ ن‍ظر م‍ی‌ رس‍د.

ک‍ل‍م‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌: زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‍ی‌، س‍ک‍ت‍ه‌ م‍غ‍زی‌، واژه‌ ی‍اب‍ی‌، ح‍اف‍ظه‌ ک‍لام‍ی‌، ت‍ح‍ری‍ک‌ م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ ت‍راج‍م‍ج‍م‍ه‌ص‍ای‌، آزم‍ون‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ دو س‍وی‍ه‌

 

اخبار
اطلاعیه شماره 2کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
قابل توجه دانشجویان دوره 25
جلسۀ توجیهی کارآموزی بالینی دانشجویان دورۀ 25 کارشناسی روز چهارشنبه از ساعت 13 الی 15 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٦ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره 1 کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
آزمون پست کلینیک و تاریخ شروع کلینیک
1- بدین وسیله به اطلاع میرساند شروع کلینیک های گفتاردرمانی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از یکشنبه اول مهرماه خواهد بود. 2- امتحان پست کلینیک دانشجویان دوره 23 کارشناسی روز دوشنبه 2 مهرماه از سال 12:30 الی 16:30 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٢ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
با سلام و عرض خیر مقدم حضور دانشجویان عزیز جدیدالورود
اعلام برنامه هفتگی گروه آموزشی گفتار درمانی
آدرس جدید مراکز

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences