منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 763 | کل بازدید : 598552 
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
بررسی وضعیت پردازش واجی ...
 

عنوان پايان نامه

نگارش

استاد راهنما

سال

استاد

مشاور

بررسي وضعيت پردازش واجي̨ پردازش شنيداري مركزي و حافظه فعال و سهم آن ها در مشكلات خواندن دانش آموزان نارساخوان فارسي زبان

طاهره سيما شيرازي

دكتر لعيا غلامي تهراني و دكتر عبدالله موسوي

1391

دكتر نيكتا حاتمي زاده و دكتر مهدي رهگذر

 

ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌، پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ و ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ در دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ ب‍ود. روش‌ ب‍ررس‍ی‌: در ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍ق‍طع‍ی‌، ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌-ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌، اب‍ت‍دا دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍ای‍ه‌ دوم‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍م‍رات‌ درس‍ت‍ی‌ خ‍وان‍دن‌ )ک‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ خ‍وان‍دن‌ و آزم‍ون‌ خ‍وان‍دن‌ و ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍د(، ب‍ه‌ دو گ‍روه‌ رس‍اخ‍وان‌ و ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ش‍دن‍د و س‍پ‍س‌ از ب‍ی‍ن‌ آن‌ ه‍ا، 21 دان‍ش‌ آم‍وز ن‍ارس‍اخ‍وان‌ و 32 دان‍ش‌ آم‍وز رس‍اخ‍وان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د و خ‍رده‌ آزم‍ون‌ ه‍ای‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌ )آگ‍اه‍ی‌ واج‍ی‌ و س‍رع‍ت‌ ن‍ام‍ی‍دن‌(، پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ )ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌ زم‍ان‍ی‌ و پ‍ردازش‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ دوگ‍وش‍ی‌( و ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ )م‍دار واج‍ی‌، اج‍را ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍رک‍زی‌ و ص‍ف‍ح‍ه‌ دی‍داری‌- ف‍ض‍ای‍ی‌( ب‍رای‌ ای‍ش‍ان‌ اج‍را ش‍د. ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ ه‍ا از آزم‍ون‌ ه‍ای‌ آم‍اری‌ ت‍ی‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌، م‍ن‌ وی‍ت‍ن‍ی‌، ت‍ی‌ زوج‍ی‌، وی‍ل‍ک‍اک‍س‍ون‌، ض‍ری‍ب‌ ه‍ای‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ پ‍ی‍رس‍ون‌ و اس‍پ‍ی‍رم‍ن‌، ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ت‍غ‍ی‍ره‌، ک‍ای‌ اس‍ک‍وئ‍ر و ف‍ی‍ش‍ر اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا: ن‍ارس‍اخ‍وان‍ه‍ا در ت‍م‍ام‌ م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا ب‍ه‌ ج‍ز پ‍ردازش‌ ش‍ن‍وای‍ی‌ دوگ‍وش‍ی‌ ب‍ه‌ طور م‍ع‍ن‍اداری‌ ام‍ت‍ی‍ازات‌ ک‍م‍ت‍ری‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا ک‍س‍ب‌ ک‍ردن‍د 05/0 p>).) پ‍ردازش‌ واج‍ی‌ در ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ه‍ا ب‍ا درس‍ت‍ی‌ و س‍رع‍ت‌ خ‍وان‍دن‌ و در رس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا ب‍ا س‍رع‍ت‌ خ‍وان‍دن‌ ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ع‍ن‍ادار داش‍ت‌ 05/0 p>).) ام‍ا در ه‍ی‍چ‍ی‍ک‌ از دو گ‍روه‌، ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ خ‍طی‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ب‍ی‍ن‌ پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ ی‍ا ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ ب‍ا خ‍وان‍دن‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍د 6 . از رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا و 90 از ن‍ارس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌، 20 از رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا و 80 از ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ه‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ و 38 از رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا و 62 از ن‍ارس‍اخ‍وان‌ ه‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ داش‍ت‍ن‍د85 . ن‍ارس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ از دو ی‍ا س‍ه‌ م‍ش‍ک‍ل‌ را ن‍ش‍ان‌ دادن‍د در ح‍ال‍ی‍ک‍ه‌ ه‍ی‍چ‍ی‍ک‌ از رس‍اخ‍وان‌ ه‍ا ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ از م‍ش‍ک‍لات‌ را ن‍ش‍ان‌ ن‍دادن‍د. ک‍م‍ت‍ر از 6 از رس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا و ب‍ی‍ش‍ت‍ر از 56 از ن‍ارس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا در دو ی‍ا ب‍ی‍ش‌ از دو خ‍رده‌ آزم‍ون‌ از آزم‍ون‌ ه‍ای‌ آگ‍اه‍ی‌ واج‍ی‌، س‍رع‍ت‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ و م‍دار واج‍ی‌ م‍ش‍ک‍ل‌ داش‍ت‍ن‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌: اغ‍ل‍ب‌ ن‍ارس‍اخ‍وان‌ص‍ه‍ا ت‍رک‍ی‍ب‌ ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‍ی‌ از م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌، پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌ و ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌ را ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ دادن‍د ک‍ه‌ م‍ی‌ ت‍وان‍د ح‍اک‍ی‌ از ه‍م‍گ‍ن‌ ن‍ب‍ودن‌ ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌ ب‍اش‍د، ام‍ا در ت‍م‍ام‍ی‌ ای‍ن‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ م‍ش‍ک‍ل‌ پ‍ردازش‌ واج‍ی‌ وج‍ود داش‍ت‌ ک‍ه‌ م‍ؤی‍د ن‍ق‍ص‌ واج‍ی‌ م‍رک‍زی‌ در ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌ اس‍ت‌.

ک‍ل‍ی‍د واژه‌ ه‍ا: ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌، خ‍وان‍دن‌، پ‍ردازش‌ واج‍ی‌، پ‍ردازش‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ م‍رک‍زی‌، ح‍اف‍ظه‌ ف‍ع‍ال‌

 

اخبار
اطلاعیه شماره 2 کمیته بالینی گروه گفتاردرمانی- نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
آدرس جدید مراکز
برای مشاهده آدرس مراکز به صفحه آموزش مراجع فرمایید
 ١٢:١٩ - 1396/11/16 - نظرات : ٠متن کامل >>

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences