منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 797 | کل بازدید : 674610 
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
تدوین پروتکل فارسی ارزیابی....
 

 


عنوان پايان نامه

نگارش

استاد راهنما

سال

استاد

مشاور

تدوين پروتكل فارسي ارزيابي گفتار روايتي در كودكان 6-5 ساله و استفاده از آن براي ارزيابي كودكان مبتلا به آسيب ويژه زباني

زهرا سليماني

دكتر شهين نعمت زاده و دكتر لعيا غلامي تهراني

1391

دكتر مهدي رهگذر

 

زم‍ی‍ن‍ه‌ و ه‍دف‌ ب‍ات‍وج‍ه‌ب‍ه‌ اه‍م‍ی‍ت‌ ارزی‍اب‍ی‌ زب‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از گ‍ف‍ت‍ار روای‍ت‍ی‌، ه‍دف‌ از ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ س‍اخ‍ت‌ پ‍روت‍ک‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ار روای‍ت‍ی‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌. س‍پ‍س‌ از ای‍ن‌ پ‍روت‍ک‍ل‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ه‍ارت‌ زب‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و آس‍ی‍ب‌وی‍ژه‌ زب‍ان‍ی‌۵ ت‍ا۶س‍ال‍ه‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د ت‍ا م‍ش‍ک‍لات‌ زب‍ان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ آس‍ی‍ب‌وی‍ژه‌ زب‍ان‍ی‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ش‍ود. روش‌ اج‍را ب‍رای‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ گ‍ف‍ت‍ار روای‍ت‍ی‌، اب‍زار ه‍ن‍ج‍ار گ‍ف‍ت‍ار روای‍ت‍ی‌ ادم‍ون‍ت‍ن‌ م‍ت‍ش‍ک‍ل‌ از ش‍ش‌ داس‍ت‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍د. داس‍ت‍ان‌ه‍ا م‍طاب‍ق‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر داده‌ ش‍د. وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ روان‌س‍ن‍ج‍ی‌ ای‍ن‌ اب‍زار در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ ش‍د. پ‍س‌ از ت‍ه‍ی‍ه‌ پ‍روت‍ک‍ل‌، ت‍ص‍اوی‍ر داس‍ت‍ان‌ه‍ا ب‍ه‌ دو گ‍روه‌ ک‍ودک‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ (۴۸ ن‍ف‍ر )و آس‍ی‍ب‌وی‍ژه‌ زب‍ان‍ی‌ (۱۵ ن‍ف‍ر)۵ ت‍ا۶س‍ال‍ه‌ ارائ‍ه‌ ش‍د و ن‍م‍ون‍ه‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ آن‌ه‍ا ج‍م‍ع‌آوری‌ و ض‍ب‍ط ش‍د. پ‍س‌ از ن‍س‍خ‍ه‌ب‍رداری‌ داس‍ت‍ان‌ه‍ا، آن‌ه‍ا ازن‍ظر ن‍ح‍و ی‍ع‍ن‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ج‍م‍ل‍ه‌ (ج‍م‍ل‍ه‌ م‍رک‍ب‌ ن‍اه‍م‌پ‍ای‍ه‌، ج‍م‍ل‍ه‌ م‍رک‍ب‌ ه‍م‌پ‍ای‍ه‌، ج‍م‍ل‍ه‌ س‍ؤال‍ی‌، ج‍م‍ل‍ه‌ م‍ن‍ف‍ی‌ و ک‍ل‌ ج‍م‍ل‍ه‌)، ع‍ن‍اص‍ر رب‍ط (ح‍روف‌ رب‍ط، ارج‍اع‌، اول‍ی‍ن‌ اش‍اره‌ )و ن‍وع‌ ک‍ل‍م‍ه‌ (اس‍م‌، ص‍ف‍ت‌، ق‍ی‍د، ف‍ع‍ل‌ )و م‍ع‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ (ت‍ع‍داد ک‍ل‌ ک‍ل‍م‍ه‌، ان‍ت‍ق‍ال‌ اطلاع‍ات‌ )ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍دن‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ررس‍ی‌ ان‍واع‌ روای‍ی‌ در ت‍ه‍ی‍ه‌ پ‍روت‍ک‍ل‌ را اف‍راد خ‍ب‍ره‌ ب‍الای‌۸۰ درص‍د ب‍ه‌دس‍ت‌ آوردن‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍ای‍ی‌ آزم‍ون‌ ب‍ازآزم‍ون‌ در ک‍ل‌ داس‍ت‍ان‌ه‍ا ن‍ش‍ان‌ داد در م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‍ی‌ م‍ان‍ن‍د ان‍ت‍ق‍ال‌ اطلاع‍ات‌ ک‍ه‌ ت‍ح‍ت‌ت‍أث‍ی‍ر ت‍م‍ری‍ن‌ و ی‍ادآوری‌ ق‍رار م‍ی‌گ‍ی‍رن‍د، ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ ت‍ک‍رارپ‍ذی‍ری‌ ان‍دک‌ اس‍ت‌( ۰/۰۸)= pام‍ا در اک‍ث‍ر م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ا ب‍ی‍ن‌ دو م‍رح‍ل‍ه‌ اج‍را ه‍م‌ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ وج‍ود دارد(۰/۰۵p>)ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ررس‍ی‌ پ‍ای‍ای‍ی‌ درون‌ ارزی‍اب‌ و ب‍ی‍ن‌ ارزی‍اب‍ه‍ا در ن‍س‍خ‍ه‌ب‍رداری‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داس‍ت‍ان‌ه‍ا ن‍ی‍ز ح‍اک‍ی‌از ث‍ب‍ات‌ ان‍دازه‌گ‍ی‍ری‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌. م‍ق‍ای‍س‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ار روای‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و آس‍ی‍ب‌وی‍ژه‌ زب‍ان‍ی‌ در ک‍ل‌ داس‍ت‍ان‌ه‍ا ن‍ی‍ز ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ در س‍اخ‍ت‍ار ج‍م‍ل‍ه‌ در م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ج‍م‍لات‌ م‍رک‍ب‌ ن‍اه‍م‌پ‍ای‍ه‌ و ه‍م‌پ‍ای‍ه‌ و ت‍ع‍داد ک‍ل‌ ج‍م‍ل‍ه‌، در ع‍ن‍اص‍ر رب‍ط در م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ح‍روف‌ رب‍ط ع‍ل‍ی‌، ت‍ق‍اب‍ل‍ی‌ و اض‍اف‍ی‌، اش‍اره‌، م‍ال‍ک‍ی‍ت‌، ت‍ع‍داد ک‍ل‌ ع‍ن‍اص‍ر رب‍ط و اول‍ی‍ن‌ اش‍اره‌، در س‍اخ‍ت‍ار ک‍ل‍م‍ه‌ در م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ اس‍ام‍ی‌، ص‍ف‍ت‌ م‍طل‍ق‌، ق‍ی‍د و در م‍ع‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ ت‍ع‍داد ک‍ل‌ ک‍ل‍م‍ه‌ و ان‍ت‍ق‍ال‌ اطلاع‍ات‌، ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌دار وج‍ود دارد(۰/۰۵p>)ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ررس‍ی‌ ص‍رف‌ در ک‍ل‍م‍ات‌ ص‍رف‌ش‍دن‍ی‌ اس‍م‌ و ص‍ف‍ت‌ و ف‍ع‍ل‌ ن‍ش‍ان‌ داد ب‍ی‍ن‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌دار وج‍ود ن‍دارد. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌ اب‍زار ت‍ه‍ی‍ه‌ش‍ده‌ روای‍ی‌ و پ‍ای‍ای‍ی‌ دارد. ت‍ف‍اوت‌ ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ در ج‍م‍لات‌ م‍رک‍ب‌ ن‍اه‍م‌پ‍ای‍ه‌، ج‍م‍لات‌ م‍رک‍ب‌ ه‍م‌پ‍ای‍ه‌، ت‍ع‍داد ک‍ل‌ ج‍م‍لات‌، ت‍ع‍داد ک‍ل‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ب‍ه‌ک‍اررف‍ت‍ه‌ در داس‍ت‍ان‌ه‍ا و م‍ی‍زان‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ اطلاع‍ات‌، در م‍طال‍ع‍ات‌ دی‍گ‍ر ن‍ی‍ز ن‍ش‍ان‌ داده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. ام‍ا م‍ش‍اه‍ده‌ن‍ش‍دن‌ ت‍ف‍اوت‌ م‍ع‍ن‍ی‌دار در ص‍رف‌ ک‍ل‍م‍ه‌، ض‍رورت‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ را در ک‍ودک‍ان‌ آس‍ی‍ب‌وی‍ژه‌ زب‍ان‍ی‌ در زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ده‍د.

ک‍ل‍ی‍دواژه‌ه‍ا آس‍ی‍ب‌وی‍ژه‌ زب‍ان‌، پ‍روت‍ک‍ل‌ ارزی‍اب‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ار روای‍ت‍ی‌، روای‍ی‌ و پ‍ای‍ای‍ی‌، زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌، ک‍ودک‍ان‌

 

اخبار
اطلاعیه کمیته بالینی
برنامه زمان بندی امور بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
با استمداد از خداوند منان، شرح برنامه زمان بندی امور بالینی که در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 اجرا خواهد شد
 ٠٨:٤٦ - 1398/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
دیماه برگزار می شوددیماه برگزار می شود
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، به منظور تکریم از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و معرفی فعالیت های محققان برتر علوم پزشکی در دیماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. به گزارش دبیرخانه این جشنواره، این رویداد در دو قسمت: افراد حقیقی (پژوهشگران حوزه سلامت) و نهادهای حقوقی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. به همین جهت از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای وابسته، جهت ثبت نام و مشارکت دعوت بعمل می آورد. فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از ۹۸/۴/۱۵ لغایت ۹۸/۷/۳۰ به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های "razi.hbi.ir" و "razi.research.ac.ir" بر طبق فراخوان و دستورالعمل پیوست قابل دسترسی است.
 ١١:٣٥ - 1398/05/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی رشد زبان در کودکان دیرگفتار
مداخله در اختلالات طیف اتیسم

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences