منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 649 | کل بازدید : 674650 
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
ساخت نسخه فارسی مجموعه ...
 

عنوان پايان نامه

نگارش

استاد راهنما

سال

استاد

مشاور

ساخت نسخه فارسي مجموعه آزمون ارزيابي تشخيصي آوايي و واجي و تعيين ويژگي هاي روان سنجي آن در كودكان 3 تا 6 ساله

طليعه ظريفيان

دكتر يحيي مدرسي و دكتر لعيا غلامي تهراني

1392

دكتر مهدي دستجردي كاظمي و دكتر مهيار صلواتي

 

آزم‍ون‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ آوای‍ی‌ و واج‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ ص‍دای‌ گ‍ف‍ت‍ار را ف‍راه‍م‌ م‍ی‌ص‍ک‍ن‍د. پ‍ژوه‍ش‌ پ‍ی‍ش‌ رو ب‍ا ه‍دف‌ ت‍ه‍ی‍ة ن‍س‍خ‍ة ف‍ارس‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آزم‍ون‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ آوای‍ی‌ و واج‍ی‌)دی‍پ‌( ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ 3ت‍ا 6س‍ال‍ه‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‌ص‍ه‍ای‌ روان‌ص‍س‍ن‍ج‍ی‌ آن‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ رس‍ی‍د. روش‌ ب‍ررس‍ی‌: در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ -ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ا ال‍گ‍وی‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ن‍ی‍اد وی‍ژگ‍ی‌ص‍ه‍ای‌ روان‍س‍ن‍ج‍ی‌ آزم‍ون‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ آوای‍ی‌ و واج‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍د387 . ک‍ودک‌ 3ت‍ا 6س‍ال‍ة ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ از 12 م‍ه‍دک‍ودک‌ و م‍رک‍ز پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍رک‍ت‌ داش‍ت‍ن‍د. ش‍واه‍د روای‍ی‌ م‍ح‍ت‍وا ب‍ا رج‍وع‌ ب‍ه‌ آراء ص‍اح‍ب‌ص‍ن‍ظران‌ )آس‍ی‍ب‌-ش‍ن‍اس‌ گ‍ف‍ت‍ار و زب‍ان‌ و زب‍ان‌ص‍ش‍ن‍اس‌(، ش‍واه‍د روای‍ی‌ م‍لاک‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ روای‍ی‌ ه‍م‍زم‍ان‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از آراء ص‍اح‍ب‌ص‍ن‍ظران‌ ب‍ا آزم‍ون‌ص‍ه‍ای‌ آوای‍ی‌، واج‍ی‌، ب‍ی‌ص‍ث‍ب‍ات‍ی‌، ش‍واه‍د روای‍ی‌ س‍ازه‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ روای‍ی‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ آوای‍ی‌ و واج‍ی‌ و ب‍دون‌ آن‌ و ت‍ف‍اوت‌ص‍ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ گ‍روه‌ص‍ه‍ای‌ س‍ن‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍د. ش‍واه‍د روای‍ی‌ ه‍م‍گ‍را ب‍ا م‍ق‍ای‍س‍ة ن‍ت‍ای‍ج‌ دو آزم‍ون‌ غ‍رب‍ال‌ص‍گ‍ری‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و ب‍ی‌ص‍ث‍ب‍ات‍ی‌ و آزم‍ون‌ آوای‍ی‌ و آزم‍ون‌ اطلاع‍ات‌ آوای‍ی‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د. در ب‍ررس‍ی‌ اع‍ت‍ب‍ار آزم‍ون‌، ت‍ک‍رارپ‍ذی‍ری‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍خ‍وان‌ص‍ه‍ا و واک‍ه‌ص‍ه‍ا از طری‍ق‌ م‍ح‍اس‍ب‍ة درص‍د ت‍واف‍ق‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از م‍ق‍ی‍اس‌ص‍ه‍ای‌ ک‍م‍ی‌ ب‍ه‌ دو روش‌ ب‍ررس‍ی‌ ث‍ب‍ات‌ زم‍ان‍ی‌ )آزم‍ون‌ -ب‍ازآزم‍ون‌( و ث‍ب‍ات‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ )ن‍م‍ره‌ص‍گ‍ذاری‌ ت‍وس‍ط دو ارزی‍اب‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌( ان‍ج‍ام‌ ش‍د. ت‍م‍ام‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ص‍ه‍ا در س‍طح‌ ک‍م‍ت‍ر از 05/0 م‍ع‍ن‍ادار در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ص‍ه‍ا: ن‍س‍خ‍ة ف‍ارس‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ة دی‍پ‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظر م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ص‍اح‍ب‌ص‍ن‍ظر از روای‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‍ی‌ ب‍رخ‍وردار ب‍ود 92/94CVI<).) ن‍ت‍ای‍ج‌ ه‍ری‍ک‌ از آزم‍ون‌ص‍ه‍ای‌ آوای‍ی‌، واج‍ی‌، ب‍ی‌ص‍ث‍ب‍ات‍ی‌ ح‍اک‍ی‌ از ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ زی‍ادی‌ ب‍ا آراء ص‍اح‍ب‌ص‍ن‍ظران‌ و روای‍ی‌ ه‍م‍زم‍ان‌ آزم‍ون‌ ب‍ود)ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ 72/0، 76/0 و 68/0). م‍ق‍ای‍س‍ة ن‍ت‍ای‍ج‌ آزم‍ون‌ آوای‍ی‌ ب‍ا آزم‍ون‌ اطلاع‍ات‌ آوای‍ی‌ و درص‍د ب‍ی‌ص‍ث‍ب‍ات‍ی‌ در دو آزم‍ون‌ غ‍رب‍ال‌ص‍گ‍ری‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و ب‍ی‌ص‍ث‍ب‍ات‍ی‌ ح‍اک‍ی‌ از روای‍ی‌ ه‍م‍گ‍رای‌ دو آزم‍ون‌ ب‍ود )ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ 8/0 و 6/0). ن‍ت‍ای‍ج‌ اج‍رای‌ آزم‍ون‌ص‍ه‍ای‌ آوای‍ی‌، واج‍ی‌ و ب‍ی‌ص‍ث‍ب‍ات‍ی‌ در دو گ‍روه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ آوای‍ی‌ و واج‍ی‌ و ب‍دون‌ آن‌ ن‍ش‍ان‌ از ت‍ف‍اوت‌ آم‍اری‌ م‍ع‍ن‍ادار ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ ب‍ا و ب‍دون‌ اخ‍ت‍لال‌ داش‍ت‌ 001/0<="" td="">

 

اخبار
اطلاعیه کمیته بالینی
برنامه زمان بندی امور بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
با استمداد از خداوند منان، شرح برنامه زمان بندی امور بالینی که در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 اجرا خواهد شد
 ٠٨:٤٦ - 1398/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
دیماه برگزار می شوددیماه برگزار می شود
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، به منظور تکریم از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و معرفی فعالیت های محققان برتر علوم پزشکی در دیماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. به گزارش دبیرخانه این جشنواره، این رویداد در دو قسمت: افراد حقیقی (پژوهشگران حوزه سلامت) و نهادهای حقوقی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. به همین جهت از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای وابسته، جهت ثبت نام و مشارکت دعوت بعمل می آورد. فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از ۹۸/۴/۱۵ لغایت ۹۸/۷/۳۰ به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های "razi.hbi.ir" و "razi.research.ac.ir" بر طبق فراخوان و دستورالعمل پیوست قابل دسترسی است.
 ١١:٣٥ - 1398/05/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی رشد زبان در کودکان دیرگفتار
مداخله در اختلالات طیف اتیسم

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences