منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 648 | کل بازدید : 665999 
يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨
ساخت نسخه فارسی مجموعه ...
 

عنوان پايان نامه

نگارش

استاد راهنما

سال

استاد

مشاور

ساخت نسخه فارسي مجموعه آزمون ارزيابي تشخيصي آوايي و واجي و تعيين ويژگي هاي روان سنجي آن در كودكان 3 تا 6 ساله

طليعه ظريفيان

دكتر يحيي مدرسي و دكتر لعيا غلامي تهراني

1392

دكتر مهدي دستجردي كاظمي و دكتر مهيار صلواتي

 

آزم‍ون‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ آوای‍ی‌ و واج‍ی‌ ام‍ک‍ان‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ ص‍دای‌ گ‍ف‍ت‍ار را ف‍راه‍م‌ م‍ی‌ص‍ک‍ن‍د. پ‍ژوه‍ش‌ پ‍ی‍ش‌ رو ب‍ا ه‍دف‌ ت‍ه‍ی‍ة ن‍س‍خ‍ة ف‍ارس‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آزم‍ون‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ آوای‍ی‌ و واج‍ی‌)دی‍پ‌( ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ 3ت‍ا 6س‍ال‍ه‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وی‍ژگ‍ی‌ص‍ه‍ای‌ روان‌ص‍س‍ن‍ج‍ی‌ آن‌ ب‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ رس‍ی‍د. روش‌ ب‍ررس‍ی‌: در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ -ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ا ال‍گ‍وی‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ن‍ی‍اد وی‍ژگ‍ی‌ص‍ه‍ای‌ روان‍س‍ن‍ج‍ی‌ آزم‍ون‌ ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ آوای‍ی‌ و واج‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ش‍د387 . ک‍ودک‌ 3ت‍ا 6س‍ال‍ة ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ از 12 م‍ه‍دک‍ودک‌ و م‍رک‍ز پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍رک‍ت‌ داش‍ت‍ن‍د. ش‍واه‍د روای‍ی‌ م‍ح‍ت‍وا ب‍ا رج‍وع‌ ب‍ه‌ آراء ص‍اح‍ب‌ص‍ن‍ظران‌ )آس‍ی‍ب‌-ش‍ن‍اس‌ گ‍ف‍ت‍ار و زب‍ان‌ و زب‍ان‌ص‍ش‍ن‍اس‌(، ش‍واه‍د روای‍ی‌ م‍لاک‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ روای‍ی‌ ه‍م‍زم‍ان‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از آراء ص‍اح‍ب‌ص‍ن‍ظران‌ ب‍ا آزم‍ون‌ص‍ه‍ای‌ آوای‍ی‌، واج‍ی‌، ب‍ی‌ص‍ث‍ب‍ات‍ی‌، ش‍واه‍د روای‍ی‌ س‍ازه‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ روای‍ی‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ آوای‍ی‌ و واج‍ی‌ و ب‍دون‌ آن‌ و ت‍ف‍اوت‌ص‍ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ گ‍روه‌ص‍ه‍ای‌ س‍ن‍ی‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ررس‍ی‌ ش‍د. ش‍واه‍د روای‍ی‌ ه‍م‍گ‍را ب‍ا م‍ق‍ای‍س‍ة ن‍ت‍ای‍ج‌ دو آزم‍ون‌ غ‍رب‍ال‌ص‍گ‍ری‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و ب‍ی‌ص‍ث‍ب‍ات‍ی‌ و آزم‍ون‌ آوای‍ی‌ و آزم‍ون‌ اطلاع‍ات‌ آوای‍ی‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د. در ب‍ررس‍ی‌ اع‍ت‍ب‍ار آزم‍ون‌، ت‍ک‍رارپ‍ذی‍ری‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از ب‍ررس‍ی‌ ه‍م‍خ‍وان‌ص‍ه‍ا و واک‍ه‌ص‍ه‍ا از طری‍ق‌ م‍ح‍اس‍ب‍ة درص‍د ت‍واف‍ق‌ و ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از م‍ق‍ی‍اس‌ص‍ه‍ای‌ ک‍م‍ی‌ ب‍ه‌ دو روش‌ ب‍ررس‍ی‌ ث‍ب‍ات‌ زم‍ان‍ی‌ )آزم‍ون‌ -ب‍ازآزم‍ون‌( و ث‍ب‍ات‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ )ن‍م‍ره‌ص‍گ‍ذاری‌ ت‍وس‍ط دو ارزی‍اب‌ م‍س‍ت‍ق‍ل‌( ان‍ج‍ام‌ ش‍د. ت‍م‍ام‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ص‍ه‍ا در س‍طح‌ ک‍م‍ت‍ر از 05/0 م‍ع‍ن‍ادار در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ص‍ه‍ا: ن‍س‍خ‍ة ف‍ارس‍ی‌ م‍ج‍م‍وع‍ة دی‍پ‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظر م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ ص‍اح‍ب‌ص‍ن‍ظر از روای‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‍ی‌ ب‍رخ‍وردار ب‍ود 92/94CVI<).) ن‍ت‍ای‍ج‌ ه‍ری‍ک‌ از آزم‍ون‌ص‍ه‍ای‌ آوای‍ی‌، واج‍ی‌، ب‍ی‌ص‍ث‍ب‍ات‍ی‌ ح‍اک‍ی‌ از ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ زی‍ادی‌ ب‍ا آراء ص‍اح‍ب‌ص‍ن‍ظران‌ و روای‍ی‌ ه‍م‍زم‍ان‌ آزم‍ون‌ ب‍ود)ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ 72/0، 76/0 و 68/0). م‍ق‍ای‍س‍ة ن‍ت‍ای‍ج‌ آزم‍ون‌ آوای‍ی‌ ب‍ا آزم‍ون‌ اطلاع‍ات‌ آوای‍ی‌ و درص‍د ب‍ی‌ص‍ث‍ب‍ات‍ی‌ در دو آزم‍ون‌ غ‍رب‍ال‌ص‍گ‍ری‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ و ب‍ی‌ص‍ث‍ب‍ات‍ی‌ ح‍اک‍ی‌ از روای‍ی‌ ه‍م‍گ‍رای‌ دو آزم‍ون‌ ب‍ود )ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ 8/0 و 6/0). ن‍ت‍ای‍ج‌ اج‍رای‌ آزم‍ون‌ص‍ه‍ای‌ آوای‍ی‌، واج‍ی‌ و ب‍ی‌ص‍ث‍ب‍ات‍ی‌ در دو گ‍روه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ آوای‍ی‌ و واج‍ی‌ و ب‍دون‌ آن‌ ن‍ش‍ان‌ از ت‍ف‍اوت‌ آم‍اری‌ م‍ع‍ن‍ادار ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ ب‍ا و ب‍دون‌ اخ‍ت‍لال‌ داش‍ت‌ 001/0<="" td="">

 

اخبار
اطلاعیه شماره 2کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
قابل توجه دانشجویان دوره 25
جلسۀ توجیهی کارآموزی بالینی دانشجویان دورۀ 25 کارشناسی روز چهارشنبه از ساعت 13 الی 15 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٦ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره 1 کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
آزمون پست کلینیک و تاریخ شروع کلینیک
1- بدین وسیله به اطلاع میرساند شروع کلینیک های گفتاردرمانی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از یکشنبه اول مهرماه خواهد بود. 2- امتحان پست کلینیک دانشجویان دوره 23 کارشناسی روز دوشنبه 2 مهرماه از سال 12:30 الی 16:30 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٢ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
با سلام و عرض خیر مقدم حضور دانشجویان عزیز جدیدالورود
اعلام برنامه هفتگی گروه آموزشی گفتار درمانی
آدرس جدید مراکز

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences