منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 565 | کل بازدید : 665965 
يکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨
بررسی مقایسه ای برخی ویژگی های .....
 

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ب‍رخ‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ زب‍ان‍ی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍زای‍م‍رخ‍ف‍ی‍ف‌ ت‍ام‍ت‍وس‍ط و س‍ال‍م‍ن‍دان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌

ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ زب‍ان‍ی‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ ، ن‍ام‌ ب‍ردن‌ )م‍ق‍ول‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ ی‍ا آوای‍ی‌ خ‍اص‌ ( . غ‍ن‍ای‌ واژگ‍ان‍ی‌ و س‍رع‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار ب‍ی‍ن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍زای‍م‍ر ح‍ف‍ی‍ف‌ ت‍ا م‍ت‍وس‍ط و س‍ال‍م‍ن‍دان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ن‍ظور 10 ب‍ی‍م‍ار م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍زای‍م‍ر خ‍ف‍ی‍ف‌ ت‍ا م‍ت‍وس‍ط و س‍ال‍م‍ن‍دان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ اس‍ت‌ . ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ن‍طور 10 ب‍ی‍م‍ار م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍زای‍م‍ر ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ گ‍روه‌ ب‍ی‍م‍ار و 20 س‍ال‍م‍ن‍د طب‍ی‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ گ‍روه‌ ش‍اه‍د ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. اب‍زار م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ آزم‍ون‌ زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ )در ک‌ ، ن‍ام‌ ب‍ردن‌ ، غ‍ن‍ای‌ واژگ‍ان‍ی‌ و س‍رع‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار ( . آزم‍ون‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ ف‍ارس‍ی‌ )ن‍ام‍ی‍دن‌ ( . آزم‍ون‌ م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ )اف‍ت‍راق‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ازس‍ال‍م‍ن‍دان‌ طب‍ی‍ی‌ ( ش‍ام‍ل‌ م‍ی‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اران‌ از م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ب‍الات‍ر ن‍م‍رات‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ ص‍ح‍ی‍ح‌0/) = (Pvalueن‍ام‍ی‍دن‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ب‍دون‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌0/001) = (P valueدرک‌ م‍ق‍اه‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‍ی‍ده‌(P value/.. = ( 28درک‌ داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍ان‌0/001) = (p valueن‍ام‌ ب‍ردن‌0/00) = (pvalueب‍رخ‍وردار ب‍ودن‍د. ب‍ی‍م‍ارن‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ال‍م‍ن‍دان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ دارای‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ن‍م‍رات‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ب‍ا راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍ع‍ن‍ای‍ی‌0/003) = (P valueو ن‍ام‍ی‍دن‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ب‍ا راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ آوای‍ی‌0/02) = (p value ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ ب‍ودن‍د. غ‍ن‍ای‌ واژگ‍ان‍ی‌ ش‌0/0038) =(p valueو س‍رع‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار 0/006) = (p value در گ‍ف‍ت‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ س‍ام‍ن‍دان‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اران‌ از م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ ب‍رخ‍وردار ی‍ود ول‍ی‌ غ‍ن‍ای‌ واژگ‍ان‍ی‌0668) = (p valueو س‍رع‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار0252) = (pvalue .در گ‍ف‍ت‍ار آزاد ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ن‍داش‍ت‌.

واژگ‍ان‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ : وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ زب‍ان‍ی‌ ، آل‍زای‍م‍ر ، س‍ال‍م‍ن‍دان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ، ن‍ام‍ی‍دن‌

اخبار
اطلاعیه شماره 2کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
قابل توجه دانشجویان دوره 25
جلسۀ توجیهی کارآموزی بالینی دانشجویان دورۀ 25 کارشناسی روز چهارشنبه از ساعت 13 الی 15 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٦ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره 1 کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
آزمون پست کلینیک و تاریخ شروع کلینیک
1- بدین وسیله به اطلاع میرساند شروع کلینیک های گفتاردرمانی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از یکشنبه اول مهرماه خواهد بود. 2- امتحان پست کلینیک دانشجویان دوره 23 کارشناسی روز دوشنبه 2 مهرماه از سال 12:30 الی 16:30 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٢ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
با سلام و عرض خیر مقدم حضور دانشجویان عزیز جدیدالورود
اعلام برنامه هفتگی گروه آموزشی گفتار درمانی
آدرس جدید مراکز

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences