منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 566 | کل بازدید : 674642 
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
بررسی مقایسه ای برخی ویژگی های .....
 

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ب‍رخ‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ زب‍ان‍ی‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍زای‍م‍رخ‍ف‍ی‍ف‌ ت‍ام‍ت‍وس‍ط و س‍ال‍م‍ن‍دان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌

ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ح‍اض‍ر م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ زب‍ان‍ی‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ ، ن‍ام‌ ب‍ردن‌ )م‍ق‍ول‍ه‌ م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ ی‍ا آوای‍ی‌ خ‍اص‌ ( . غ‍ن‍ای‌ واژگ‍ان‍ی‌ و س‍رع‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار ب‍ی‍ن‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍زای‍م‍ر ح‍ف‍ی‍ف‌ ت‍ا م‍ت‍وس‍ط و س‍ال‍م‍ن‍دان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ن‍ظور 10 ب‍ی‍م‍ار م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍زای‍م‍ر خ‍ف‍ی‍ف‌ ت‍ا م‍ت‍وس‍ط و س‍ال‍م‍ن‍دان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ اس‍ت‌ . ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ م‍ن‍طور 10 ب‍ی‍م‍ار م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ آل‍زای‍م‍ر ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ گ‍روه‌ ب‍ی‍م‍ار و 20 س‍ال‍م‍ن‍د طب‍ی‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ گ‍روه‌ ش‍اه‍د ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د. اب‍زار م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ آزم‍ون‌ زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‍ی‌ ف‍ارس‍ی‌ )در ک‌ ، ن‍ام‌ ب‍ردن‌ ، غ‍ن‍ای‌ واژگ‍ان‍ی‌ و س‍رع‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار ( . آزم‍ون‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ ف‍ارس‍ی‌ )ن‍ام‍ی‍دن‌ ( . آزم‍ون‌ م‍ع‍ای‍ن‍ه‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ )اف‍ت‍راق‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ازس‍ال‍م‍ن‍دان‌ طب‍ی‍ی‌ ( ش‍ام‍ل‌ م‍ی‌ ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍دس‍ت‌ آم‍ده‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍د ک‍ه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اران‌ از م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ب‍الات‍ر ن‍م‍رات‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ ص‍ح‍ی‍ح‌0/) = (Pvalueن‍ام‍ی‍دن‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ب‍دون‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌0/001) = (P valueدرک‌ م‍ق‍اه‍ی‍م‌ پ‍ی‍چ‍ی‍ده‌(P value/.. = ( 28درک‌ داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍ان‌0/001) = (p valueن‍ام‌ ب‍ردن‌0/00) = (pvalueب‍رخ‍وردار ب‍ودن‍د. ب‍ی‍م‍ارن‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا س‍ال‍م‍ن‍دان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ دارای‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ن‍م‍رات‌ ن‍ام‍ی‍دن‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ب‍ا راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ م‍ع‍ن‍ای‍ی‌0/003) = (P valueو ن‍ام‍ی‍دن‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ب‍ا راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ آوای‍ی‌0/02) = (p value ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ ب‍ودن‍د. غ‍ن‍ای‌ واژگ‍ان‍ی‌ ش‌0/0038) =(p valueو س‍رع‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار 0/006) = (p value در گ‍ف‍ت‍ار ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ س‍ام‍ن‍دان‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ب‍ی‍م‍اران‌ از م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‌ ب‍رخ‍وردار ی‍ود ول‍ی‌ غ‍ن‍ای‌ واژگ‍ان‍ی‌0668) = (p valueو س‍رع‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار0252) = (pvalue .در گ‍ف‍ت‍ار آزاد ب‍ی‍ن‌ دو گ‍روه‌ م‍ع‍ن‍اداری‌ ن‍داش‍ت‌.

واژگ‍ان‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ : وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ زب‍ان‍ی‌ ، آل‍زای‍م‍ر ، س‍ال‍م‍ن‍دان‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ، ن‍ام‍ی‍دن‌

اخبار
اطلاعیه کمیته بالینی
برنامه زمان بندی امور بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
با استمداد از خداوند منان، شرح برنامه زمان بندی امور بالینی که در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 اجرا خواهد شد
 ٠٨:٤٦ - 1398/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
دیماه برگزار می شوددیماه برگزار می شود
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، به منظور تکریم از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و معرفی فعالیت های محققان برتر علوم پزشکی در دیماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. به گزارش دبیرخانه این جشنواره، این رویداد در دو قسمت: افراد حقیقی (پژوهشگران حوزه سلامت) و نهادهای حقوقی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. به همین جهت از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای وابسته، جهت ثبت نام و مشارکت دعوت بعمل می آورد. فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از ۹۸/۴/۱۵ لغایت ۹۸/۷/۳۰ به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های "razi.hbi.ir" و "razi.research.ac.ir" بر طبق فراخوان و دستورالعمل پیوست قابل دسترسی است.
 ١١:٣٥ - 1398/05/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی رشد زبان در کودکان دیرگفتار
مداخله در اختلالات طیف اتیسم

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences