منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 698 | کل بازدید : 674657 
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
تاثیر روش صدا درمانی تشدیدی...
 

ت‍اث‍ی‍ر روش‌ ص‍دادرم‍ان‍ی‌ ت‍ش‍دی‍دی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ص‍وت‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ۴۰-۲۰ س‍ال‍ه‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍س‍ف‍ون‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ن‍ش‌ ع‍ض‍لان‍ی‌

دی‍س‍ف‍ون‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ن‍ش‌ ع‍ض‍لان‍ی‌، از ش‍ای‍ع‌ ت‍ری‍ن‌ اخ‍ت‍لالات‌ ص‍وت‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ اس‍ت‌. پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ش‍ده‌ روش‌ ص‍دادرم‍ان‍ی‌ ت‍ش‍دی‍دی‌ ب‍رای‌ ب‍ی‍م‍اران‍ی‌ ک‍ه‌ دچ‍ار ب‍ی‍ش‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردی‌ چ‍ی‍ن‍ه‍ای‌ ص‍وت‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د ن‍ظی‍ر آن‍چ‍ه‌ در ای‍ن‌ گ‍روه‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ش‍اه‍ده‌ م‍ی‌ ش‍ود ب‍س‍ی‍ار م‍ف‍ی‍د اس‍ت‌. ه‍دف‌ از ان‍ج‍ام‌ ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌، ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‌ ه‍ای‌ ادراک‍ی‌، آک‍وس‍ت‍ی‍ک‌ و ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍س‍ف‍ون‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ن‍ش‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از دری‍اف‍ت‌ ص‍دا درم‍ان‍ی‌ ت‍ش‍دی‍دی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د. اف‍رادم‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ 10 ف‍رد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍س‍ف‍ون‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ن‍ش‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ 6زن‌ و 4م‍رد ب‍ا م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ س‍ن‍ی‌ 31.3 ب‍ودن‍د. ای‍ن‌ اف‍راد ت‍وس‍ط پ‍زش‍ک‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‌ گ‍وش‌ و ح‍ل‍ق‌ و ب‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ دی‍س‍ف‍ون‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ن‍ش‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ دری‍اف‍ت‌ م‍ی‌ ک‍ردن‍د و س‍پ‍س‌ ب‍رای‌ درم‍ان‌ ارج‍اع‌ داده‌ م‍ی‌ ش‍دن‍د. ای‍ن‌ اف‍راد ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ب‍ه‌ دو گ‍روه‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‌ ش‍دن‍د ک‍ه‌ اف‍راد گ‍روه‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ ب‍ه‌ م‍دت‌ دو م‍اه‌ ت‍ح‍ت‌ ص‍دادرم‍ان‍ی‌ ت‍ش‍دی‍دی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ن‍د ول‍ی‌ اف‍راد گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ درم‍ان‍ی‌ دری‍اف‍ت‌ ن‍ک‍ردن‍د. ب‍ازده‌ روش‌ ص‍دادرم‍ان‍ی‌ ت‍ش‍دی‍دی‌ ب‍ا ارزی‍اب‍ی‌ ادراک‍ی‌ ش‍ن‍ی‍داری‌، ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌ آک‍وس‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍روب‍وس‍ک‍وپ‍ی‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از درم‍ان‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‌. پ‍س‌ از درم‍ان‌، ش‍دت‌ اخ‍ت‍لال‌ ص‍وت‌، خ‍ش‍ون‍ت‌ ص‍دا، ن‍ف‍س‌ آل‍ودگ‍ی‌ و ت‍لاش‌ و ت‍ق‍لای‌ ص‍وت‍ی‌ در ارزی‍اب‍ی‌ ادراک‍ی‌ ش‍ن‍ی‍داری‌ و ن‍ی‍ز آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ب‍س‍ام‍د پ‍ای‍ه‌ و آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ ش‍دت‌ در ارزی‍اب‍ی‌ آک‍وس‍ت‍ی‍ک‌ ب‍ه‌ طور م‍ع‍ن‍اداری‌ ک‍اه‍ش‌ ی‍اف‍ت‌. ن‍س‍ب‍ت‌ ه‍ارم‍ون‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍وی‍ز ب‍ه‌ طور م‍ع‍ن‍اداری‌ اف‍زای‍ش‌ ی‍اف‍ت‌ و در ارزی‍اب‍ی‌ وی‍دئ‍و اس‍ت‍روب‍وس‍ک‍وپ‍ی‌ در م‍ی‍زان‌ ب‍از ب‍ودن‌ چ‍اک‍ن‍ای‌، ت‍ق‍ارن‌ دام‍ن‍ه‌، ان‍ق‍ب‍اض‌ ج‍ان‍ب‍ی‌ و م‍وج‌ م‍خ‍اطی‌ ب‍ه‍ب‍ود م‍ع‍ن‍اداری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ش‍د. در گ‍روه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍س‌ از دو م‍اه‌ ه‍ی‍چ‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ع‍ن‍اداری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍د. روش‌ ص‍دادرم‍ان‍ی‌ ت‍ش‍دی‍دی‌ ی‍ک‌ روش‌ ک‍ارآم‍د ب‍رای‌ اف‍راد م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍س‍ف‍ون‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ن‍ش‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ اس‍ت‌ و م‍ی‌ ت‍وان‍د در ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ا ب‍رای‌ درم‍ان‌ م‍ش‍ک‍ل‌ ص‍وت‍ی‌ ای‍ن‌ گ‍روه‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍رار گ‍ی‍رد. ک‍ل‍ی‍د واژه‌ ه‍ا: دی‍س‍ف‍ون‍ی‌ ن‍اش‍ی‌ از ت‍ن‍ش‌ ع‍ض‍لان‍ی‌/ ص‍دادرم‍ان‍ی‌ ت‍ش‍دی‍دی‌/ ارزی‍اب‍ی‌ ادراک‍ی‌ ش‍ن‍ی‍داری‌/ ارزی‍اب‍ی‌ آک‍وس‍ت‍ی‍ک‌/ وی‍دئ‍واس‍ت‍روب‍وس‍ک‍وپ‍ی‌

اخبار
اطلاعیه کمیته بالینی
برنامه زمان بندی امور بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
با استمداد از خداوند منان، شرح برنامه زمان بندی امور بالینی که در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 اجرا خواهد شد
 ٠٨:٤٦ - 1398/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
دیماه برگزار می شوددیماه برگزار می شود
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، به منظور تکریم از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و معرفی فعالیت های محققان برتر علوم پزشکی در دیماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. به گزارش دبیرخانه این جشنواره، این رویداد در دو قسمت: افراد حقیقی (پژوهشگران حوزه سلامت) و نهادهای حقوقی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. به همین جهت از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای وابسته، جهت ثبت نام و مشارکت دعوت بعمل می آورد. فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از ۹۸/۴/۱۵ لغایت ۹۸/۷/۳۰ به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های "razi.hbi.ir" و "razi.research.ac.ir" بر طبق فراخوان و دستورالعمل پیوست قابل دسترسی است.
 ١١:٣٥ - 1398/05/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی رشد زبان در کودکان دیرگفتار
مداخله در اختلالات طیف اتیسم

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences