منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 679 | کل بازدید : 674653 
چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
مقایسه تاثیر مداخله ی درمانی...
 

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ی‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍داخ‍ل‍ه‌ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر آم‍وزش‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍ا آم‍وزش‌ ح‍رک‍ات‌ ده‍ان‍ی‌ غ‍ی‍رگ‍ف‍ت‍اری‌ ب‍ر ب‍ه‍ب‍ود گ‍ف‍ت‍ارک‍ودک‍ان‌ ۴ ت‍ا ۶ س‍ال‍ه‌ی‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ واج‍ی‌

ه‍دف‌: اخ‍ت‍لال‌ ص‍داه‍ای‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ از ج‍م‍ل‍ه‌ اخ‍ت‍لالات‌ ش‍ای‍ع‌ در رون‍د رش‍د طب‍ی‍ع‍ی‌ گ‍ف‍ت‍ار و زب‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌ص‍ش‍ود. روش‌ص‍ه‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ت‍ف‍اوت‍ی‌ ب‍رای‌ ای‍ن‌ اخ‍ت‍لال‌ م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده‌ ق‍را ر م‍ی‌ص‍گ‍ی‍رد و درپ‍ژوه‍ش‌ص‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌، اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ص‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌. از ج‍م‍ل‍ه‌ درم‍ان‌ص‍ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ از م‍دت‌ ه‍ا پ‍ی‍ش‌ ت‍وس‍ط آس‍ی‍ب‌ص‍ش‍ن‍اس‍ان‌ گ‍ف‍ت‍ار و زب‍ان‌ ب‍ه‌ ک‍ار رف‍ت‍ه‌ اس‍ت‌، ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ده‍ان‍ی‌ غ‍ی‍رگ‍ف‍ت‍اری‌ م‍ی‌ص‍ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ع‍ام‍ل‌ ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ص‍ک‍ن‍ن‍ده‌ ق‍ب‍ل‌ ی‍ا ه‍م‍زم‍ان‌ ب‍ا درم‍ان‌ طی‍ف‌ وس‍ی‍ع‍ی‌ از اخ‍ت‍لالات‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ ب‍ه‌ ک‍ار م‍ی‌ص‍رود، ام‍ا داده‌ص‍ه‍ای‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ش‍ده‌ ک‍م‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آن‌ در درم‍ان‌ اخ‍ت‍لال‌ ص‍داه‍ای‌ گ‍ف‍ت‍اری‌ وج‍ود دارد. از ای‍ن‌ص‍رو در ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر م‍داخ‍ل‍ه‌ص‍ی‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر آم‍وزش‌ ت‍ول‍ی‍د ب‍ا آم‍وزش‌ ح‍رک‍ات‌ ده‍ان‍ی‌ غ‍ی‍رگ‍ف‍ت‍اری‌ در ب‍ه‍ب‍ود گ‍ف‍ت‍ارک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ واج‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. روش‌ص‍ب‍ررس‍ی‌: ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ص‍ای‌ ش‍ب‍ه‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از طرح‌ ت‍ک‌ص‍آزم‍ودن‍ی‌ ب‍ا خ‍ط پ‍ای‍ه‌ م‍ک‍رر ب‍ر روی‌ 6ک‍ودک‌ 4ت‍ا 6س‍ال‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ دارای‌ اخ‍ت‍لال‌ واج‍ی‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د. داده‌ص‍ه‍ا ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ اطلاع‍ات‌ آوای‍ی‌ و پ‍روت‍ک‍ل‌ ده‍ان‍ی‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ راب‍ی‍ن‍ز-ک‍ل‍ی‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ ش‍د. ب‍ر روی‌ ای‍ن‌ 6ک‍ودک‌ 3طرح‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ا آم‍وزش‌ ت‍ول‍ی‍د، ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ده‍ان‍ی‌ غ‍ی‍ر گ‍ف‍ت‍اری‌ و درم‍ان‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ روی‌ دو ص‍دا ب‍ا م‍خ‍ت‍ص‍ه‌ص‍ه‍ای‌ واج‍ی‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ اج‍را ش‍د. ن‍ت‍ای‍ج‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ ازslop analysis & level,trendب‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ اک‍س‍ل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ گ‍ردی‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ص‍ه‍ا: ک‍ودک‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ درم‍ان‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ده‍ان‍ی‌ غ‍ی‍رگ‍ف‍ت‍اری‌ دری‍اف‍ت‌ ک‍رده‌ ب‍ودن‍د، ت‍غ‍ی‍ی‍ری‌ در ت‍ول‍ی‍د ص‍دای‌ م‍خ‍ت‍ل‌ ن‍ش‍ان‌ ن‍دادن‍د ام‍ا ک‍ودک‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ آم‍وزش‌ ت‍ول‍ی‍د دری‍اف‍ت‌ ک‍رده‌ ب‍ودن‍د 91 و ک‍ودک‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ درم‍ان‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ دری‍اف‍ت‌ ک‍رده‌ ب‍ودن‍د،86 ب‍ه‍ب‍ودی‌ در گ‍ف‍ت‍ار ن‍ش‍ان‌ دادن‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ص‍گ‍ی‍ری‌: ن‍ت‍ای‍ج‌ ح‍اص‍ل‌ از ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ از ک‍ارب‍رد ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ده‍ان‍ی‌ غ‍ی‍رگ‍ف‍ت‍اری‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود گ‍ف‍ت‍ارک‍ودک‍ان‌ دارای‌ اخ‍ت‍لال‌ واج‍ی‌ ح‍م‍ای‍ت‌ ن‍م‍ی‌ص‍ک‍ن‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ای‍ن‌ ی‍اف‍ت‍ه‌ص‍ه‍ا، ک‍ارب‍رد ای‍ن‌ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ پ‍ی‍ش‌ از آم‍وزش‌ ت‍ول‍ی‍د در ق‍ال‍ب‌ درم‍ان‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ ب‍ا ه‍دف‌ اث‍ر ت‍س‍ه‍ی‍ل‌-ک‍ن‍ن‍دگ‍ی‌ در ب‍ه‍ب‍ود ت‍ول‍ی‍د گ‍ف‍ت‍ار را رد م‍ی‌ص‍ک‍ن‍ن‍د و آم‍وزش‌ ت‍ول‍ی‍د ص‍رف‌ را، م‍وث‍رت‍ری‍ن‌ درم‍ان‌ ج‍ه‍ت‌ ب‍ه‍ب‍ود گ‍ف‍ت‍ار ک‍ودک‍ان‌ دارای‌ اخ‍ت‍لال‌ واج‍ی‌ م‍ی‌ص‍دان‍ن‍د.

ک‍ل‍ی‍د واژه‌ ه‍ا: اخ‍ت‍لال‌ واج‍ی‌/ ت‍م‍ری‍ن‍ات‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ده‍ان‍ی‌ غ‍ی‍ر گ‍ف‍ت‍اری‌/ آم‍وزش‌ ت‍ول‍ی‍د

اخبار
اطلاعیه کمیته بالینی
برنامه زمان بندی امور بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
با استمداد از خداوند منان، شرح برنامه زمان بندی امور بالینی که در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 اجرا خواهد شد
 ٠٨:٤٦ - 1398/05/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
دیماه برگزار می شوددیماه برگزار می شود
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، به منظور تکریم از محققین برجسته ایرانی داخل و خارج از کشور و معرفی فعالیت های محققان برتر علوم پزشکی در دیماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد. به گزارش دبیرخانه این جشنواره، این رویداد در دو قسمت: افراد حقیقی (پژوهشگران حوزه سلامت) و نهادهای حقوقی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. به همین جهت از کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه، دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای وابسته، جهت ثبت نام و مشارکت دعوت بعمل می آورد. فرایند ثبت نام و ارسال آثار برای این جشنواره از ۹۸/۴/۱۵ لغایت ۹۸/۷/۳۰ به صورت آنلاین و از طریق سامانه جشنواره به آدرس های "razi.hbi.ir" و "razi.research.ac.ir" بر طبق فراخوان و دستورالعمل پیوست قابل دسترسی است.
 ١١:٣٥ - 1398/05/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی رشد زبان در کودکان دیرگفتار
مداخله در اختلالات طیف اتیسم

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences