منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 645 | کل بازدید : 663659 
يکشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٨
طراح‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ آزم‍ون‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ..
 

عنوان پايان نامه

نگارش

استاد راهنما

سال

استاد

مشاور

طراح‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍اری‍اب‍ی‌ آزم‍ون‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ب‍ی‍ان‌ دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ ۴ ت‍ا۶س‍ال‍ه‌

فاطمه حارث آبادی

طاه‍ره‌ س‍ی‍م‍ا ش‍ی‍رازی‌ ،ع‍ب‍اس‌ ع‍ب‍ادی‌

1394م‍ه‍دی‌ دس‍ت‍ج‍ردی‌ ک‍اظم‍ی‌

 

 

ه‍دف‌: ن‍ح‍و در ب‍ی‍ن‌ س‍ای‍ر م‍ؤل‍ف‍ه‌ه‍ای‌ زب‍ان‍ی‌، ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ م‍ی‍زان‌ اه‍م‍ی‍ت‌ را ب‍ه‌ خ‍ود اخ‍ت‍ص‍اص‌ داده‌ اس‍ت‌ و در اخ‍ت‍لالات‌ زب‍ان‍ی‌، م‍ش‍ک‍لات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌ از رای‍ج‌ت‍ری‍ن‌ م‍ش‍ک‍لات‌ زب‍ان‍ی‌ ه‍س‍ت‍ن‍د. ج‍ه‍ت‌ ب‍ررس‍ی‌ ای‍ن‌ م‍ؤل‍ف‍ه‌، اس‍ت‍ف‍اده‌ از اب‍زاری‌ روا و پ‍ای‍ا م‍ورد ن‍ی‍از اس‍ت‌، ام‍ا ک‍م‍ب‍ود آزم‍ون‌ه‍ای‌ رس‍م‍ی‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍ش‍ک‍لات‌ اص‍ل‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ص‍ش‍ن‍اس‍ان‌ گ‍ف‍ت‍ار و زب‍ان‌ در ای‍ران‌ اس‍ت‌. ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ض‍رورت‌ ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ای‍ن‌ م‍ق‍ول‍ه‌ زب‍ان‍ی‌، ه‍دف‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر، طراح‍ی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ روای‍ی‌ و اع‍ت‍ب‍ار آزم‍ون‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ب‍ی‍ان‌ دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ 4ت‍ا 6س‍ال‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د. روش‌ ب‍ررس‍ی‌: م‍طال‍ع‍ه‌ ح‍اض‍ر ی‍ک‌ پ‍ژوه‍ش‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ب‍ا ی‍ک‌ روی‍ک‍رد ک‍ی‍ف‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍اخ‍ت‌ه‍ای‌ دس‍ت‍وری‌ آزم‍ون‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ب‍ی‍ان‌ دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ 4ت‍ا 6س‍ال‍ه‌، آغ‍از و ف‍رم‌ اول‍ی‍ه‌ ای‍ن‌ آزم‍ون‌ طراح‍ی‌ ش‍د و س‍پ‍س‌ طی‌ ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍م‍ی‌، وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ روان‌ص‍س‍ن‍ج‍ی‌ آن‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ گ‍ردی‍د620 . ک‍ودک‌ 4ت‍ا 6س‍ال‍ة ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ از م‍ه‍دک‍ودک‌ص‍ه‍ای‌ ش‍م‍ال‌، م‍رک‍ز و ج‍ن‍وب‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ در ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍رک‍ت‌ داش‍ت‍ن‍د. طی‌ ان‍ج‍ام‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‌، از طری‍ق‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ ان‍ف‍رادی‌، از ن‍ظر م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ )آس‍ی‍ب‌ص‍ش‍ن‍اس‍ان‌ گ‍ف‍ت‍ار و زب‍ان‌ و زب‍ان‌ص‍ش‍ن‍اس‍ان‌( اس‍ت‍ف‍اده‌ ش‍د. روای‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ آزم‍ون‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍ظر م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ و روای‍ی‌ ص‍وری‌ ن‍ی‍ز از طری‍ق‌ اج‍رای‌ آزم‍ون‌ روی‌ 20 ک‍ودک‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ه‌ دس‍ت‌ آم‍د. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ش‍واه‍د روای‍ی‌ س‍ازه‌ )روای‍ی‌ ه‍م‍گ‍رای‍ی‌، ت‍م‍ای‍زگ‍ذاری‌ س‍ن‍ی‌ و ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌(، اع‍ت‍ب‍ار )ب‍ازآزم‍ای‍ی‌، ب‍ی‍ن‌ ارزی‍اب‌ و ه‍م‍س‍ان‍ی‌ درون‍ی‌( ب‍ررس‍ی‌ ش‍د. ت‍م‍ام‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ص‍ه‍ا در س‍طح‌ ک‍م‍ت‍ر از 05/0 م‍ع‍ن‍ادار در ن‍ظر گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍د. ی‍اف‍ت‍ه‌ه‍ا: در م‍طال‍ع‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‌، ب‍ع‍د از ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ص‍ه‍ا، 32 س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍وری‌، ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ س‍اخ‍ت‌ص‍ه‍ای‌ پ‍رب‍س‍ام‍د و م‍ه‍م‌ در ک‍ودک‍ان‌ 4ت‍ا 6س‍ال‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ زب‍ان‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ ش‍دن‍د ک‍ه‌ از روای‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ ب‍الای‌ 70 ب‍رخ‍وردار ب‍ودن‍د. آزم‍ون‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ب‍ی‍ان‌ دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍ظر م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ از روای‍ی‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ خ‍وب‍ی‌ ب‍رخ‍وردار ب‍ود 80> CVI).) م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ت‍ای‍ج‌ آزم‍ون‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ا خ‍رده‌ آزم‍ون‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ دس‍ت‍وری‌ آزم‍ون‌ رش‍د زب‍ان‌ ح‍اک‍ی‌ از روای‍ی‌ ه‍م‍گ‍رای‌ دو آزم‍ون‌ ب‍ود rP).) = 5/0 ب‍ررس‍ی‌ روای‍ی‌ س‍ازه‌ ن‍ی‍ز ت‍أث‍ی‍ر س‍ن‌ و ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ را ب‍ر ن‍م‍رات‌ آزم‍ون‌ ن‍ش‍ان‌ دادP).) = 000/0ن‍ت‍ای‍ج‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ب‍ررس‍ی‌ اع‍ت‍ب‍ار آزم‍ون‌ -ب‍ازآزم‍ون‌ و اع‍ت‍ب‍ار ب‍ی‍ن‌ ارزی‍اب‍ان‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ض‍ری‍ب‌ اع‍ت‍ب‍ار ب‍راب‍ر ب‍ا 91/0 و ب‍الای‌ 9/0 را ن‍ش‍ان‌ داد. ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ آزم‍ون‌ از ه‍م‍س‍ان‍ی‌ درون‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‍ی‌ ب‍رخ‍وردار ب‍ود kr21).) = 82/0 ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌گ‍ی‍ری‌: آزم‍ون‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ ب‍ی‍ان‌ دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌، اول‍ی‍ن‌ م‍ق‍ی‍اس‌ روا و م‍ع‍ت‍ب‍ری‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ص‍رف‍ی‌ -ن‍ح‍وی‌ ک‍ودک‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌زب‍ان‌ 4ت‍ا 6س‍ال‍ه‌ را ب‍ه‌ ص‍ورت‌ ان‍ح‍ص‍اری‌ و دق‍ی‍ق‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍د. واژه‌ص‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌: اخ‍ت‍لالات‌ زب‍ان‍ی‌، ن‍ح‍و، روای‍ی‌، اع‍ت‍ب‍ار، س‍اخ‍ت‌ دس‍ت‍وری‌

اخبار
اطلاعیه شماره 2کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
قابل توجه دانشجویان دوره 25
جلسۀ توجیهی کارآموزی بالینی دانشجویان دورۀ 25 کارشناسی روز چهارشنبه از ساعت 13 الی 15 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٦ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
اطلاعیه شماره 1 کمیته بالینی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
آزمون پست کلینیک و تاریخ شروع کلینیک
1- بدین وسیله به اطلاع میرساند شروع کلینیک های گفتاردرمانی در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از یکشنبه اول مهرماه خواهد بود. 2- امتحان پست کلینیک دانشجویان دوره 23 کارشناسی روز دوشنبه 2 مهرماه از سال 12:30 الی 16:30 در محل گروه گفتاردرمانی برگزار خواهد شد.
 ١٠:٤٢ - 1397/06/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
با سلام و عرض خیر مقدم حضور دانشجویان عزیز جدیدالورود
اعلام برنامه هفتگی گروه آموزشی گفتار درمانی
آدرس جدید مراکز

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهگروه های آموزشیمراکز پژوهشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences